Hoe gebruik je de geestelijke wapenrusting in de geestelijke strijd rondom Israël/ Jeruzalem?

Besef dat de geestelijke strijd om Jeruzalem en Israël in de hele wereld rondgaat. Zodra jij met je mond of gedachten een standpunt inneemt, ben je er al deel van. (Iedere christen is betrokken bij de geestelijke strijd om Jeruzalem) 

Satan probeert ook jou daarin te beïnvloeden, door je mening te star, te flexibel, te haatdragend of wat dan ook te maken. Richt je op God, bid om de juiste inzichten. Lees de Bijbel, laat liefde je richtlijn zijn.

 

De geestelijke wapenrusting:

(Lees hier zo nodig meer over wat de geestelijke wapenrusting inhoud)

Doe de gordel van de waarheid om

Blijf dichtbij Jezus en leef zoals Hij -die de Waarheid is- leefde. Wees integer en door en door betrouwbaar. Ga niet mee in leugens en in het verspreiden van onwaarheden, overdrijvingen en valse beschuldigingen. Praat niet goed wat niet goed is.

Wat is de waarheid?

Het is altijd al lastig om te weten wat de waarheid is rondom wat er speelt in het conflict tussen Israël en de Palestijnen, omdat er -altijd al- aan beide kanten veel onwaarheden worden verspreid. Gedeeltelijke waarheden, halve waarheden en grote en kleine leugens worden er gecommuniceerd om te proberen het recht aan de eigen kant te krijgen, om de andere kant zwart te maken en om de eigen positie te versterken. Nu -tijdens de huidige oorlog- is dat alleen maar sterker geworden. Je kunt niet volledig varen op de nieuwsberichten, meningen, social media berichten en de lokale media hier in het land: die zijn allemaal sterk gekleurd door wat er speelt. Mensen zien over het algemeen alleen hun eigen kant van het verhaal en zijn verblind voor het lot en de nood van de andere kant. Dat is op zich logisch in een dergelijk conflict, maar dat betekent niet dat je je erin moet laten meezuigen.

 

Internationale media, en met name de berichten van buitenlandse hulpverleners hier, zijn over het algemeen betrouwbaarder qua wat er allemaal echt speelt, al willen de lokale mensen (zowel de Israëli’s als de Palestijnen) hier om verschillende redenen vaak niets van weten en vechten ze juist tegen deze media, omdat ze in hun ogen leugens verspreiden. Deze internationale media vertellen vaak dingen die de mensen hier niet willen weten: ze leggen niet alleen de kwetsbare en verkeerde dingen bloot van de tegenstander, maar ook die van hun eigen kant. De mensen hier geven aan dat internationale media te veel aandacht geven aan de verhalen van de andere kant (de vijand) en in hun ogen opzetten tot haat en ophitsing, waardoor er enorme mediacampagnes worden opgezet om de internationale pers dwars te zitten en te ‘corrigeren’.

Wat dat betreft is er aan alle kanten een grote media-oorlog/ propoganda-oorlog gaande.

 

Het gevaar

Veel christenen (en christelijke organisaties) zijn geneigd om in deze gekleurde meningen en nieuwsberichten mee te gaan, met het gevaar dat ze leugens verspreiden en de waarheid geweld aandoet.

Dat is nu juist niet Gods bedoeling, maar wel een hele grote verleiding waar veel christenen zich helemaal niet van bewust zijn. Satan weet -juist nu- veel christenen te verleiden om mee te gaan in dit meningencircus en in de hardheid en starheid die hieruit voortkomen. Het gevolg ervan is niet alleen dat de liefde (voor alle mensen, juist ook voor de andere kant) bij je verdwijnt, maar ook dat je focus zo op deze problematiek komt te liggen dat dit je persoonlijke relatie met God in de weg staat. Je focust je niet meer op God en op dat je steeds meer wordt, qua karakter, zoals Jezus ons voorleefde. In plaats van dat je meer zicht krijgt op Zijn mening, Zijn pijn en op wat Hij van je wil, verlies je -ongemerkt- Zijn liefde, wil en boodschap uit het oog.  

 

Hoe kun je daarmee omgaan?

Als je er graag een mening over wilt hebben, dan is het belangrijk om je al biddend in alle kanten van het gebeuren te verdiepen, om het bredere plaatje te zien. Zorg dat je geen leugens verspreid.

Toets jezelf waarom je zo nodig iets wilt delen of verspreiden:

 • Moet je er wel een mening over geven?
 • Wil je vooral zelf aandacht krijgen, laten zien hoe goed je bezig bent, door iets te melden?
 • Vragen mensen steeds om je mening en voel je je daardoor ‘verplicht’ om een standpunt in te nemen?
 • Komt je aandrang om iets te delen voort uit boosheid, machteloosheid, frustratie, haat of iets anders?

Vraag God om je te laten zien wat de waarheid is, wat je wel en niet moet delen en om je te beschermen voor leugens en onwaarheden. En als je niet zeker weet wat er echt speelt of wat je moet zeggen, hou dan je mond.

 

Als je fouten hebt gemaakt op dit vlak:

Als je er achter komt dat je, onbedoeld, bent meegegaan in onwaarheden en valse beschuldigingen en je daarmee anderen hebt beïnvloed: geef je fouten toe, waarschuw degenen die je hebt beïnvloed en vraag God om vergeving en om je te helpen dit niet opnieuw te doen.

 

Draag de gerechtigheid als een harnas

Dit betekent dat je rechtvaardig leeft en dat onrecht geen plaats heeft in je leven. Ook betekent het dat je opkomt voor onrecht tegen andere mensen.

Rechtvaardig leven houdt in dat je goede dingen doet en slechte dingen laat (Het verschil tussen goed en kwaad herkennen).

Dit kan zich op heel veel verschillende manieren uiten, een kleine greep uit waar je op kunt letten om rechtvaardig te leven met betrekking tot dit conflict.

Liefhebben:

Gods belangrijkste gebod is: ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf’.

Liefhebben is belangrijk: we moeten iedereen liefhebben, alle mensen. Niet alleen de mensen waar we makkelijk van kunnen houden, maar ook de mensen waar we moeilijker van kunnen houden. Juist dat is een teken dat je een kind van God bent: dat je je vijanden liefhebt, dat je mensen liefhebt die je uit jezelf nooit zult liefhebben.

We hebben de opdracht om zowel de Israëli’s als de Palestijnen (en de rest van de wereld) lief te hebben. Dat kunnen we niet uit onszelf, maar wel als Gods Geest in ons woont. We kunnen en mogen geen haat verspreiden als christenen, alleen maar liefde. Ook in deze conflictsituatie. Vraag God om je liefde te geven en te helpen om lief te hebben en niet te haten.

Onrecht:

Onrecht is het tegenovergestelde van recht(vaardig). Het is belangrijk dat je mensen geen onrecht aandoet: door hen vals te beschuldigen, door te lasteren, te roddelen, te liegen, hen te onderdrukken of door bijvoorbeeld te proberen hen kapot te maken.

Daarbij is het belangrijk dat je ook nooit achter onrecht gaat staan.

In het Israëlisch-Palestijnse conflict doen beide partijen elkaar onrecht aan. In deze oorlog al helemaal. Daar kun je niet achter gaan staan. Let erop dat je onrecht niet verheerlijkt en het ook niet goedpraat!

Ontmenselijken:

Ontmenselijken (of dehumaniseren) is een proces waarbij een persoon, of een groep mensen (bewust of onbewust) zo wordt getypeerd dat er meer afstand ontstaat en het ‘menselijke’ eruit wordt gehaald. Vaak heeft het te maken met vooroordelen en met het zien van de anderen als minderwaardig of onmenselijk, waardoor het makkelijker is om de anderen te vernederen of aan de ander rechten te ontzeggen. Ook kan het gebruikt worden als een hulpmiddel om bepaalde activiteiten -tegen hen- te rechtvaardigen.

Zo worden Palestijnen vaak ‘beesten’, ‘ongedierte’, ‘terroristen’, ‘barbaren’ en ‘nazi’s’ genoemd. En Israëli’s worden soms ‘ratten’, ‘moordenaars’ of ‘smouzen’ genoemd. Dit zijn stuk voor stuk termen die gebruikt worden om deze (hele) bevolkingsgroepen te ontmenselijken en hen weg te zetten als minderwaardig of schuldig. Ontmenselijking zorgt ervoor dat de empathie voor de ander afneemt, zodat we onverschillig worden voor de noden en pijn van de ander.

Als christen moeten we ons verre houden van dergelijke terminologie. Het blijven mensen en ze hebben recht op een menselijke benadering en op liefde.

Zorgen voor mensen in noden:

We hebben de opdracht gekregen om te zorgen voor mensen in noden. Voor mensen die honger hebben, dorst hebben, ziek zijn, geen dak boven hun hoofd hebben, in de gevangenis zitten etc. Dit moeten we dus ook proberen te doen, juist ook nu de noden zo hoog zijn in Gaza en omgeving. We moeten bidden en mogelijkheden zoeken om deze mensen te helpen. We moeten God ook vragen hoe wij hier persoonlijk een rol in kunnen spelen.

Het tegenovergestelde van het zorgen voor mensen in noden is: het veroorzaken van deze noden en het tegenwerken van hulp voor deze mensen. Dat gebeurt hier nu wel op grote schaal en daar kunnen we als christenen niet achter staan.

Geen kwaad met kwaad vergelden:

Geweld gebruiken is volgens de Bijbel sowieso niet goed en ‘kwaad met kwaad vergelden’ ook niet. Het is heel duidelijk dat we hier als christenen nooit achter kunnen gaan staan als andere mensen/ volken dit wel doen.

 

Trek de schoenen van het evangelie van de vrede aan

We moeten vredestichters zijn, Gods vrede doorgeven en zelf in vrede leven met iedereen om ons heen, voor zover het van onszelf afhangt.

Dit -het Heilige Land- is dé plek om te werken aan het stichten van vrede. Daarom moeten we wat dit conflict betreft ook gericht zijn op het stichten van vrede en niet op het verergeren van de strijd door onze eigen meningen en ophitserijen eraan toe te voegen. We moeten leren om nederig te zijn, onze eigen grote mond en mening opzij te zetten en God te vragen om wijsheid, inzicht en liefde om Zijn vrede te bevorderen.

Echte vrede in dit conflict kan alleen bij God vandaan komen, op een menselijke manier kan deze strijd (waar ook zoveel geestelijke strijd achter zit) nooit worden opgelost. We hoeven het dus niet van onszelf te verwachten, maar kunnen het alleen van Hem verwachten. Maar Hij wil ons, Zijn kinderen, hiervoor wel graag gebruiken: stel je daarvoor open en loop Hem hierbij niet in de weg door je eigen mening na te jagen.

 

Iedere christen moet het evangelie doorgeven aan mensen die God nog niet kennen. Dat laatste schuiven we graag op andere mensen af, maar dat kan niet. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het verspreiden van het evangelie.

En als het lot van Israël of de Palestijnen zo in je hart zit dat je het belangrijk vindt om dit te lezen, dan zou het geestelijke lot van hen juist ook je hart moeten raken.

Evangeliseren in dit land is verboden. Er is erg veel weerstand tegen het christelijke geloof. Dat was er altijd al, vanaf de tijd van Jezus, maar we hebben het als christenen zelf ook erger gemaakt.

De Joden zien ons christenen als de veroorzakers van het uitmoorden en verdrijven van de Joden, door o.a. de kruistochten en de Holocaust. Daardoor zijn ze ook boos op de christenen en op een bepaalde manier ook bang voor ons. Nu kunnen we wel zeggen dat dat geen ware christenen waren die die ellende (kruistochten, Holocaust) veroorzaakten, maar ze deden het wel uit naam van het christendom. En als we niet uitkijken, kan dat opnieuw gebeuren.

Wij staan als christenen wat dat betreft niet met schone handen en moeten hiervoor naar God toe. Schuld belijden en Hem vragen hoe we hiermee om moeten gaan en hoe wij iets kunnen bijdragen aan de verkondiging van het evangelie onder Joden en Arabieren.

 

Schuil achter het schild van het geloof om de vurige pijlen te laten doven

De hele dag komen er vurige pijlen van verleiding en misleiding op je af. Juist ook met betrekking tot het Israëlisch-Palestijnse conflict zijn er vele verleidingen en misleidingen om je mee te trekken in (een bepaalde kant van) het conflict en om je weg te trekken van je focus op God en Zijn liefde.

Blijf dicht bij Hem, schuil bij Hem, vraag bij elke stap die je zet of Hij je wil leiden, of Hij je wijsheid, inzicht, liefde en bescherming wil geven. Vertrouw in alles op God en hou je vast aan Zijn beloften.

 

Zet de helm van de verlossing op je hoofd

Bescherm je gedachten door ze op God te richten, op Zijn redding, Zijn verlossing en Zijn goedheid. Bid tot God of Hij je helpt om je eigen zondige en slechte gedachten en twijfels te blokkeren en vraag Hem of Hij de influisteringen en manipulaties van Satan blokkeert die probeert om je te verleiden en misleiden.

 

Gebruik Gods woord als zwaard

Je hebt Bijbelkennis nodig om Gods woord als zwaard te kunnen gebruiken, daarvoor moet je moeite doen. Je moet zelf -persoonlijk- Bijbellezen en zelf Bijbelstudie doen.

Ons sterkste wapen tegen dwaalleraren -waarvan er heel veel zijn en velen ervan houden zich juist ook met ‘Israël’ bezig- is dat we precies weten wat er in de Bijbel staat.

Lees de Bijbel, niet alleen boekjes en artikelen die door christenen zijn geschreven over Israël. Hierin kan de inhoud erg gekleurd en subjectief zijn. Lees zelf in de Bijbel en bid ondertussen of God je ogen wil openen voor wat er staat en wat het betekent. Dan zie je de lijn van Gods gedachten, hoe belangrijk God Israël vindt en hoe Hij wil dat Israël leeft.

 

Lees hele Bijbelboeken en niet wat losse teksten die door andere christenen worden aangeraden, je moet de hele context snappen en niet alleen losse fragmenten.

Begin bijvoorbeeld bij Genesis, Exodus en Deuteronomium om te begrijpen wat God het volk Israël heeft beloofd en wat Zijn voorwaarden zijn voor het volk.

Lees dan bijvoorbeeld Mattheus, Handelingen en Romeinen om te begrijpen wat Jezus eraan heeft toegevoegd en wat Jezus leerde.

Verder is het goed en heel nuttig om de profeten te lezen, ook de hele Bijbelboeken, om te lezen en begrijpen hoe God Zijn volk door de eeuwen heen leidde, waarschuwde, strafte en bemoedigde. In de boeken van Samuel , Koningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en Zefanja kun je heel veel lezen over Gods weg met Israël. En natuurlijk zijn alle andere Bijbelboeken ook geschikt om in te lezen.

Kijk uit dat je teksten niet uit hun context trekt, door alleen de mooie beloften voor Israël te gebruiken. Die zijn er inderdaad veel, maar we weten niet of dat over deze tijd gaat. Er zijn ook veel profetieën over spijt, rouw en treuren van Israël, dat zou net zo goed over deze tijd kunnen gaan. Lees alles, zodat je weet wat er staat en zodat God erdoor tot je kan spreken.

 

Om de inhoud van de Bijbel beter te begrijpen, kun je er studiebijbels, Bijbelstudieboekjes of online cursussen bij gebruiken, maar vaar nooit helemaal op de uitleg van een ander. Lees zelf eerst wat er staat en vraag God wat het gedeelte jou te zeggen heeft.

 

Bid voortdurend in de Geest

Zonder gebed hebben de geestelijke wapens geen kracht. Dit bidden houdt in dat je je volledig overgeeft aan God en aan Zijn Geest.

Bid niet om je eigen egoïstische verlangens te vervullen, ook niet of God op jouw manier wil ingrijpen in het conflict, maar bid naar Gods wil.

Bid om het verbreken van de boze machten en om bescherming van christenen, zodat ze zullen standhouden en zullen overwinnen

Mogelijke gebedspunten:

   • Voor vrede in Jeruzalem en het hele Heilige Land (Israël en de Palestijnse gebieden)
   • Voor de christenen in Jeruzalem/ Israël/ de Palestijnse gebieden, dat ze dichter naar God toe groeien, dat ze groeien in liefde en niet worden verleid tot haat, woede, wantrouwen en afvalligheid.
   • Tegen geweld, voor een vreedzame oplossing voor het conflict.
   • Voor wijsheid en integriteit voor de betrokken regeringen, dat ze ook tot inkeer komen en hun fouten gaan inzien.
   • Dat God aan Joden, Moslims en christenen visioenen en dromen mag geven waardoor ze Hem mogen leren kennen en Zijn wil zullen gaan begrijpen. En dat er dan daarna christenen op hun pad zullen komen die hen verder kunnen helpen en begeleiden in hun geloofsgroei.
   • Dat God ook expliciet de Hamas-leden en Hezbollah-leden wil aanspreken en aanraken met dromen en visioenen, dat ze tot inkeer komen en tot grote zegen zullen worden.
   • Dat het doden onderling mag stoppen, dat er geen doden meer zullen vallen door geweld.
   • Voor de inwoners in Gaza die zo lijden, getraumatiseerd zijn, dakloos zijn, honger lijden en in een uitzichtloze situatie zitten: dat ze hulp krijgen, getroost worden en hoop krijgen.
   • Voor alle mensen die geliefden hebben verloren in deze oorlog. Voor troost, ruimte om te rouwen, hoop en dat ze God mogen vinden in deze moeilijke tijden.
   • Voor de Messiasbelijdende Joden in het Israëlische leger: voor bescherming van hun denken, bescherming dat ze geen onrecht plegen en dat ze niet onnodig hoeven te doden. Dat ze tot zegen en steun mogen zijn voor hun medesoldaten en dat ze God mogen ervaren.
   • Dat God jou ook wijsheid, inzicht en liefde wil geven. Dat Hij je beschermt tegen haat en veroordeling en dat Hij je wil gebruiken tot zegen van anderen. Dat Hij je laat zien wat jij kunt betekenen in deze strijd.