Het verschil tussen goed en kwaad herkennen

De Boom des Levens,

Mozaïek in het Hisham Palace in Jericho.

Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede!

Romeinen 12: 21

 

Als je christen bent, is het de bedoeling dat je goed leeft en dat je leeft vanuit liefde voor God en je medemensen.

Sinds de zondeval (Genesis 3) is ieder mens geneigd om slechte dingen te doen en om vooral aan zichzelf te denken, maar dat is niet te bedoeling van God. Hij houdt van alle mensen en hij wil dat wij ook van iedereen houden, aan iedereen liefde geven en het beste zoeken voor de ander. Hij maakt overal in de Bijbel duidelijk wat Hij wel en niet goed vindt en geeft aan christenen Zijn Heilige Geest om hen te helpen om zuiver en liefdevol te leven.

 

De wereld zit vol slechtheid en liefdeloosheid en aan alle kanten wordt aan ons getrokken om mee te gaan in deze zondige slechtheid. In de Bijbel wordt er vaak gewaarschuwd om ‘het goede’ te doen en niet ‘het slechte.’ We moeten alert zijn, want het is vaak makkelijker om het slechte pad van de wereld te volgen dat het goede pad van God. Je staat er al snel alleen voor als je niet mee gaat in de dingen van de wereld en dat kan lastig zijn en tegenstand opwekken. 

 

Het is niet zo dat we ons als christenen aan 'de wet van Mozes' moeten houden en aan allerlei regels en verwachtingen. De functie van deze 'wet van Mozes' was/ is om te weten wat zonde is en uit te kijken voor 'het kwaad', maar niemand kan 100% de wet/ regels houden en daardoor kan de wet ook niemand zalig maken. 

Als je christen bent en de Heilige Geest in je leeft, dan ga je (vanuit de Geest) vanzelf leven vanuit liefde. En daardoor ga je de wet vanzelf houden, niet omdat het moet. We kunnen de wet en alle andere waarschuwingen in de Bijbel over goed en slecht dus wel goed gebruiken als spiegel om te zien of we (en andere mensen) wel echt leven met God en of de Heilige Geest in ons leeft.

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ ....Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. ... Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Galaten 5: 13-18

 

Aan de vruchten kent men de boom

Er staat ook dat je aan andere mensen kunt zien of ze echt christen zijn of niet: ‘Aan de vruchten kent men de boom’. Op deze manier kun je onderscheid maken tussen een valse leer/ valse leraar en tussen oprechte christenen.

Door de eeuwen heen zijn er ‘valse leraren’ en ‘valse profeten’ geweest, die deden alsof ze namens God spraken, maar die met hun onderwijs de mensen juist probeerden af te trekken van God. Doordat ze de boodschap verdraaiden of net iets veranderden en vaak ook uit waren op eigen gewin (eer, roem, geld, goederen etc.). Aan het eind der tijden zullen er steeds meer valse profeten en valse leraren zijn; daar moeten we voor uitkijken. 

Deze valse leraren en valse profeten dringen al overal de kerken binnen met hun dwaalleer. Misschien hebben ze het zelf soms niet eens echt door. Juist ook voorgangers, bijbelstudieleiders en leidinggevenden in de kerken kunnen hele gemeenten de verkeerde kant op trekken, als zij niet heel dicht bij God blijven en in afhankelijkheid van Hem leven. Satan weet iedere kwetsbare plek te vinden om de kerk kapot te maken en zal elke mogelijkheid gebruiken. We moeten dus waakzaam zijn, zelf dicht bij God leven en alles (ook de preken, meningen van medechristenen en andere onderwijzingen die we horen en lezen) toetsen aan Gods woord. Dat betekent dus ook dat we zelf veel moeten lezen in de Bijbel om te weten wat er staat en dat we veel moeten praten met God (bidden) om Hem en Zijn wil goed te leren kennen. We kunnen niet alleen maar varen op het geloof en de inzichten van anderen!

 

Er staan veel expliciete kenmerken en eigenschappen in de Bijbel waarvan we in ieder geval meteen kunnen weten dat ze goed of slecht zijn. Daaraan moeten we ons eigen leven toetsen. En als we hierbij de fout in zijn gegaan, moeten we ons leven aanpassen en de zonden belijden. Met deze genoemde kenmerken en eigenschappen kunnen we ook de levens van andere mensen om ons heen toetsen om te kijken of ze onze navolging waard zijn.

Jezus zegt: Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Mattheus 7: 15-20

 

'Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten kent men de boom' Mattheus 12: 33

Voorbeelden van ‘goed versus slecht’ in de huidige tijd

Goed Slecht
Iedereen is gelijk Jezelf boven anderen plaatsen. Hooghartig, arrogant. Onderdrukking van anderen
Liefde, respect, waardering Mishandeling, dreigen
Focus op liefde, ondersteunen, acceptatie, behulpzaamheid. Opkomen voor kwetsbaren. Goed doen zonder iets terug te verwachten. Focus op uiterlijk, schoonheid, materiele zaken, bezit, verwachtingen, uitblinken, goed zijn, perfectie, waardering. Iets doen om iets terug te krijgen.
Rechtvaardigheid Onrecht
Nederigheid Jezelf heel belangrijk vinden en in de spotlight zetten op internet/ social media etc. Arrogantie Hoogmoedigheid
Gevuld zijn met de Heilige Geest Occultisme, demonie, satanisme
Man en vrouw zijn evenwaardig, maar zijn wel verschillend geschapen en hebben in sommige opzichten verschillende kwaliteiten, talenten en taken. Man en vrouw zijn totaal gelijk en moeten dezelfde taken en werkzaamheden verrichten en aan dezelfde verwachtingen voldoen. (Waarbij de vrouw over het algemeen meer moet zijn zoals de man, maar de man niet meer zoals de vrouw.)
Doorgeslagen emancipatie, feminisme, genderbeleid
Seks hoort thuis in een vaste relatie, monogamie Vrije seksuele moraal, losse seksuele contacten, seksisme, gericht op seks
Gericht op de ander Egoïsme, egocentrisme
Zorgen voor mensen in noden: • Mensen die honger en dorst hebben • Vreemdelingen • Zieken • Gevangenen • Mensen die geen kleding en andere basisbehoeften hebben • De armen, weduwen en wezen Mensen in noden negeren of zelfs de noden van anderen veroorzaken of verergeren om er zelf beter van te worden.
Delen, geven, offeren, gulheid Hebberigheid: hebben, hebben, hebben, altijd meer willen hebben.
Dankbaarheid Ontevredenheid
Gezin als hoeksteen voor een stabiele samenleving en voor een gezonde psyche. Veel alternatieve gezinsvormen, Kinderen zijn dupe van drukte en stress van de ouders. Ouders hebben geen tijd meer om kinderen zelf op te voeden, zoeken daar anderen voor.
Beschikbaar zijn. Tijd en ruimte overhouden voor onverwachte dingen Altijd druk, volle agenda
Emoties mogen er zijn Emoties moet je onderdrukken. Aanpassen aan verwachtingen.
De waarheid spreken, eerlijkheid, kunnen zwijgen en luisteren. Roddelen, kwaadspreken, leugens vertellen
Zelfaanvaarding en zelfverloochening Anderen naar beneden trappen en kleineren om jezelf beter te voelen
Jezus volgen als hoogste doel Geluk als hoogste doel
Lijden hoort bij het leven en helpt je om afhankelijker te worden van God. Lijden is niet meer nodig met de huidige medische mogelijkheden: maakbare samenleving
God dienen en voor Hem leven Afgoden van deze tijd eisen je passie, tijd en energie op: • Klimaat • Gezondheid • Gelukkig zijn • Diëten/ speciale levensstijl • Economie/ materialisme • Sport • Etc
• Opkomen voor onrecht tegen anderen • Onrecht tegen jezelf verdragen • Anderen geen onrecht aandoen • Opkomen voor je eigen rechten, 'in je recht staan' • Harde, starre meningen • Anderen onrecht aandoen
Afhankelijkheid van God Zelfstandigheid, individualisme
Degene die je pijn doet de andere wang toekeren Wraak nemen
Vertrouwen, afhankelijk van God Controle houden/ krijgen. Je zorgen maken. Angstig zijn voor de toekomst.
Verslavingen, je verliezen in: • Drank • Roken • Gokken • Gamen • Social media • Etc
Stil zijn, rust, luisteren naar God. Genieten van rust en stilte Altijd herrie, drukte, verdoving, niet tegen stilte kunnen. Altijd prikkels nodig hebben. Geen rust hebben. Onrust in je hoofd/ leven/ gedachten.

Wat staat er concreet in de Bijbel?

Goede vruchten

Slechte vruchten

De 10 geboden: Exodus 20

 • God liefhebben
 • De sabbat in ere houden als heilige dag: niet werken.
 • Eerbied voor je vader en moeder tonen.
 • Andere goden vereren of ervoor knielen
 • Godenbeelden maken
 • God haten
 • Gods naam misbruiken/ vloeken
 • Moord
 • Overspel
 • Stelen
 • Vals getuigenis geven/ liegen
 • Je zinnen zetten op iets van een ander

De vrucht van de Geest: Galaten 5

Galaten 5: 22-23

Maar de vrucht van de Geest is

 • Liefde
 • Vreugde/ blijdschap
 • Vrede
 • Geduld/ lankmoedigheid
 • Vriendelijkheid
 • Goedheid
 • Geloof/ trouw
 • Zachtmoedigheid
 • Zelfbeheersing

Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5: 19-21

De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend:

 • Ontucht/ hoererij
 • Zedeloosheid/ onreinheid
 • Losbandigheid
 • Afgoderij
 • Toverij
 • Vijandschap/ veten
 • Tweespalt/ twist
 • Jaloezie
 • Woede/ uitbarstingen van toorn
 • Gekonkel
 • Geruzie/ tweedracht
 • Rivaliteit/ partijschappen
 • Afgunst
 • Nijd
 • Bras- en slemppartijen/ dronkenschap en brasserijen
 • En nog meer van dat soort dingen.

Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

De Zaligsprekingen en de Bergrede: Mattheus 5-7

Zalig zijn:

 • De nederigen van hart
 • De treurenden
 • De zachtmoedigen
 • De mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
 • De barmhartigen
 • De mensen die zuiver van hart zijn
 • De vredestichters
 • De mensen die worden vervolgd om de gerechtigheid

 

Goed zijn mensen die:

 • Zout zijn en licht geven door hun goede daden te laten zien en eer bewijzen aan de Vader in de hemel.
 • De wet en de profeten houden
 • Geschillen bijleggen voordat ze offeren
 • Niet zweren: ja is ja, nee is nee.
 • Zich niet verzetten tegen het kwaad: maar als iemand je op de rechterwang slaat, ook je linkerwang toekeren.
 • Als iemand iets van je afneemt: geef hem meer.
 • Hun vijanden liefhebben en bidden voor degene die hen vervolgen.
 • Goed doen terwijl anderen het niet zien.
 • Bidden in het verborgene.
 • Het Onze Vader bidden.
 • Anderen hun misstappen vergeven
 • Schatten in de hemel verzamelen
 • Vasten terwijl niemand het ziet.
 • Alleen God dienen, geen afgoden.
 • Zich geen zorgen maken, maar vertrouwen op God.

Hij weet wat je nodig hebt. Zoek eerst Zijn koninkrijk en dan zal Hij voor je zorgen.

 • Niet oordelen.
 • Anderen behandelen zoals ze zelf behandeld zouden willen worden.
 • Handelen, leven en spreken naar de wil van God de Vader.
 • Door de nauwe poort en op de smalle weg gaan van Gods wil.

Slecht zijn mensen die:

 • Een deel van de wet of profeten afschaffen
 • In woede tekeergaan tegen een ander
 • Offeren terwijl je een geschil hebt met een ander
 • Met begeerte naar een andere vrouw kijken.
 • Hun vrouw verstoten/ wegsturen.
 • Een valse eed afleggen
 • Zweren
 • Hun naaste liefhebben en hun vijand haten.
 • Goed doen, zodat anderen het zien.
 • Bidden terwijl iedereen het ziet, om op te vallen.
 • Anderen niet vergeven.
 • Vasten terwijl iedereen het ziet.
 • Schatten op aarde verzamelen, vastzitten aan materiele zaken
 • God dienen en daarnaast de mamon (geld, materialisme etc)
 • Zich overal zorgen over maken.
 • Oordelen
 • Anderen slecht behandelen, hard zijn voor anderen.
 • Dingen doen en zeggen in naam van God, maar verder Zijn wil niet doen.
 • De brede poort en de brede weg van de wereld volgen.

Wat losse teksten over slecht zijn

 • Laat uw liefde oprecht zijn.
 • Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
 • Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
 • Acht de ander hoger dan uzelf.
 • Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
 • Wees verheugd door de hoop die u hebt
 • Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt
 • Bid onophoudelijk.
 • Bekommer u om de noden van de heiligen
 • Wees gastvrij.
 • Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
 • Wees blij met wie zich verblijdt
 • Heb verdriet met wie verdriet heeft.
 • Wees eensgezind
 • Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid
 • Ga niet af op uw eigen inzicht.
 • Vergeld geen kwaad met kwaad
 • Probeer voor alle mensen het goede te doen.
 • Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
 • Neem geen wraak, maar laat God uw wreker zijn
 • Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
 • Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Mattheus 15: 19-20

Want uit het hart komt, maakt een mens onrein. Niet eten met ongewassen handen. Uit het hart komen:

 • Boze gedachten
 • Moord
 • Overspel
 • Ontucht
 • Diefstal
 • Valse getuigenissen
 • Laster

 

Mattheus 12:32

Kwaadspreken van de Heilige Geest

 

Spreuken 6: 16-19

Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn Hem een gruwel:

 • Ogen die hooghartig kijken
 • Een tong die liegt
 • Handen die onschuldig bloed vergieten
 • Een hart dat op het kwade zint
 • Voeten die zich naar de misdaad reppen
 • Getuigen die bedriegen
 • Altijd liegen
 • Zij die stoken tussen broers.

Jakobus 1: 27

 • Weduwen en wezen bijstaan in hun nood
 • Je in acht nemen voor de wereld
 • Onberispelijk blijven

Romeinen 1: 28-32

Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen uitgeleverd aan hun eigen onwaardige ideeën en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn:

 • Door en door onrechtvaardig
 • Boosaardig
 • Hebzuchtig
 • Slecht
 • Afgunstig
 • Moordzuchtig
 • Twistziek
 • Doortrapt
 • Kwaadaardig
 • Ze roddelen
 • Spreken kwaad
 • Haten God
 • Zijn hoogmoedig
 • Arrogant
 • Zelfingenomen
 • Ze zijn vindingrijk in het kwaad
 • Tonen geen ontzag voor hun ouders
 • Zijn kortzichtig
 • Trouweloos
 • Liefdeloos
 • Onbarmhartig

En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

Omgaan met onrecht

Goed

Spreuken 20: 22

Zeg niet: ‘Ik zal dat kwaad vergelden,’ wacht op de HEER, Hij zal je helpen.

 

Mattheus 5: 39-42

Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

 

Mattheus 5: 44-48

Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

 

Romeinen 12: 17-19

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’

 

1 Korintiërs 6: 7

Is het werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept, en nog wel voor dat van ongelovigen? Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?

 

1 Corinthiërs 13:4-7

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

 

1 Petrus 2:21-23

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en nooit bedrieglijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

Slecht

Habakuk 2:12

‘Wee hem die een stad bouwt op bloed, een vesting sticht op onrecht.’

 

Ezechiël 18:24, 26

En een goed mens die zich niet langer rechtvaardig gedraagt maar onrecht doet en alle wandaden begaat van een slecht mens – moet die in leven blijven? Al zijn goede daden zullen niet meer tellen; omdat hij Mij ontrouw is geworden en zonden heeft begaan, zal hij sterven.

Een goed mens die zich niet langer rechtvaardig gedraagt maar onrecht begaat, zal sterven; hij sterft omdat hij onrecht heeft begaan.

 

Micha 3:1-2a

En ik zei: Hoor toch, leiders van Jakob, hoor, heersers van het volk van Israël! Jullie moeten het recht toch kennen? Maar jullie haten het goede en houden van het kwaad.

 

Micha 3: 9-10

Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jakob en heersers van het volk van Israël, jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken, die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht.

 

1 Korintiërs 6: 9-10

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen noch mannen die zich prostitueren of die andere mannen misbruiken, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.

 

Romeinen 1:18

Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.

 

Colossenzen 3:25

Iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.

Mattheus 25: 33- 46  De schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.

Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

 • Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten
 • Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken
 • Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op
 • Ik was naakt en jullie kleedden Mij
 • Ik was ziek en jullie bezochten Mij
 • Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.”

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?”

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.

 • Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten
 • Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken.
 • Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op
 • Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet
 • Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.”

Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor U gezorgd?”

En Hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.”

Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Streef naar

 • Rechtvaardigheid
 • Geloof
 • Liefde
 • Vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

Verwerp dwaze en onzinnige speculaties.

Geen ruzie maken

Voor iedereen vriendelijk zijn

Een verdraagzaam mens zijn

Tegenstanders zachtmoedig terecht wijzen

 

Allen die vroom en in eenheid met Christus willen leven, zullen worden vervolgd (2 Tim 3: 12)

Mijd de begeerten van de jeugd

Mensen zullen in de laatste dagen zijn:

 • Egoïstisch
 • Geldzuchtig
 • Zelfingenomen
 • Arrogant
 • Geen ontzag voor hun ouders
 • Ondankbaar
 • Niets heilig achten
 • Harteloos
 • Onverzoenlijk
 • Lasterziek
 • Onbeheerst
 • Wreed
 • Haten het goede
 • Onbetrouwbaar
 • Roekeloos
 • Verblind
 • Het genot hebben ze meer lief dan God
 • Schijn van vroomheid, maar de kracht ervan miskennen

 

Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen: het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. (2 Tim 3: 13)

Er is hoop!

Als je dit allemaal hebt gelezen en je tot je schrik inziet dat je een slecht en zondig leven lijdt, wees dan niet bang. Voor elke zonde, hoe erg ook, is er vergeving mogelijk: als je berouw toont en je je bekeert van je slechte levensstijl. Jezus heeft namelijk de schuld al op zich genomen voor al jouw fouten en zonden, door ervoor te betalen met Zijn eigen leven. Als je Jezus' hulp aanneemt, dan schenkt Hij je genade:  Hij neemt de zonden bij jou weg en maakt je schoon, zodat de zonden/ fouten niet meer op je drukken. God kijkt dan niet meer naar je zonden en Hij zal je niet voor eeuwig straffen, maar je aannemen als Zijn kind.

 

Hoe doe je dat?

Ga naar God toe in gebed.  Zoek een rustig plekje op en vertel Hem (hardop, stil in je gedachten/ hoofd of door alles op te schrijven op papier in een brief aan God) wat je allemaal verkeerd hebt gedaan en vraag Hem om vergeving.

Vraag God of Hij de Heilige Geest aan je wil geven om je verder de weg te wijzen. 

Ga daarna naar de mensen toe die je pijn hebt gedaan, die je hebt beschadigt, vals hebt beschuldigd of de verkeerde kant op hebt gewezen. Vertel hen wat je hebt gedaan, zeg hen dat je spijt hebt en vraag of ze je willen vergeven. Maak het goed met hen, voor zover het van jou afhangt. Het kan zijn dat deze mensen zelf nog niet aan vergeving toe zijn, hopelijk komt dat dan later nog. Bidt hier dan ook om.

Als je iets strafbaars hebt gedaan, geef het toe en draag de straf die je daarvoor verdient.

 

'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.' Joh. 3: 16-18

 

'Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.' 2 Kor. 5: 21 

 

'Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.' 1 Joh 2:2 

 

'In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade' Efeze 1: 7