Wat staat er in de Bijbel over Jezus’ hemelvaart?

Marcus 16:19
‘Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.’ 

Lucas 24: 50-52      

‘Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 
En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 
Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem.’ 

Handelingen 1:6-12

‘Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 

Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.’ 

Waar precies steeg Jezus op naar de hemel?

In de Bijbel staat dat Jezus 40 dagen na Zijn opstanding uit de dood, opsteeg naar de hemel (Handelingen 1: 3). Er staat niet precies op welke plaats dat gebeurde. Er zijn drie plekken op de Olijfberg waarvan men denkt dat het daar gebeurd kan zijn.

Maar we weten het niet. In Handelingen staat dat de discipelen na Jezus’ Hemelvaart vanaf de Olijfberg terug naar Jeruzalem gingen. Dus het gebeurde ergens op de Olijfberg. In Lucas staat dat het nabij Bethanië was. Mogelijk is het dus meer in de buurt van Bethanië gebeurd, wat lager en oostelijker op de Olijfberg, ongeveer een km vanaf de Hemelvaartskapel vandaan.

Het kan ook zijn dat er bedoeld werd dat het bij de weg naar Bethanië was. De Hemelvaartskoepel staat op de plek waar de weg naar Bethanië en Jericho zich afboog en de Pater Noster kerk staat daar vlak naast. In ieder geval is wel hier ergens in de buurt geweest.

Daarnaast is Jezus veel op de Olijfberg geweest en heeft Hij ook vaak over de weg van Bethanië naar Jeruzalem gelopen en dan kwam Hij langs deze plekken. Waar het dan ook was; de Olijfberg speelde een belangrijke rol in Jezus' leven en overal op de berg zijn mooie plekken om stil te staan bij Zijn leven en wat Hij voor ons heeft gedaan. 

 

Waar komt hij terug?

Veel mensen denken dat Hij op precies dezelfde plek zal terugkomen, van waar Hij ook ten hemel voer. Maar dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel dat Hij op dezelfde manier terugkomt, dus vanuit de hemel via de wolken naar de aarde. En in Zacharia 14: 4 staat dat God Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, waarvan zowel door Joden als Christenen wordt aangenomen dat het daar over de komst van de Messias gaat. Maar dat hoeft niet per se exact op dezelfde plek te zijn van waar hij opsteeg naar de Hemel.