Vijf rode koeien en een Derde Tempel

6 juni 2024

‘De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Dit is een wet die de HEER heeft ingesteld: Zeg tegen de Israëlieten dat ze je een koe brengen, een gave rode koe zonder enig gebrek, die nog nooit een juk heeft gevoeld. Geef die aan de priester Eleazar. Ze moet buiten het kamp worden gebracht en daar in zijn aanwezigheid geslacht worden. De priester Eleazar moet zijn vinger in het bloed dopen en het zevenmaal in de richting van de voorkant van de ontmoetingstent sprenkelen.

De koe moet voor zijn ogen worden verbrand: de huid, het vlees, het bloed en de inhoud van de ingewanden. De priester neemt cederhout, majoraan en karmozijn, en gooit dat midden in het vuur waarin de koe verbrand wordt.

Dan moet hij zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. Daarna mag hij het kamp weer binnen, maar hij blijft tot de avond onrein. Ook degene die de koe verbrand heeft moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. Ook hij blijft tot de avond onrein.

Iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en op een reine plaats buiten het kamp leggen. Daar moet de as bewaard worden, omdat er reinigingswater mee moet worden bereid dat de Israëlieten van zonde reinigt. De man die de as van de koe verzameld heeft moet zijn kleren wassen. Hij blijft tot de avond onrein. Deze wet blijft voor altijd van kracht, zowel voor de Israëlieten als voor de vreemdelingen die bij hen wonen’. Numeri 19:1-20

Wat ging eraan vooraf?

Tijdens de reis door de woestijn, nadat het volk Israël door God uit Egypte is weggeleid, leert God het volk hoe het moet leven naar Gods wil. Ze hadden nog veel te leren en ze kenden God eigenlijk niet of nauwelijks meer, al waren ze allemaal directe afstammelingen van Abraham, Izaäk en Jacob, die alle drie persoonlijk in contact waren gekomen met God. God had hun uitgekozen en hun alle drie beloofd dat er een groot volk uit hen voort zou komen en dat zijn nageslacht het land Kanaän en delen van de omgeving van het land (nu grotendeels overeenkomend met het land Israël, al kloppen de huidige grenzen -nog- niet) van Hem zou krijgen om in te wonen.

 

De laatste 400 jaar hadden de Israëlieten in Egypte geleefd en ze hadden daar de gebruiken van de Egyptenaren overgenomen, en ook soms de afgodendienst van de Egyptenaren.  

Tijdens de woestijnreis voedt God het volk op en geeft hen veel leefregels (o.a. de tien geboden). Ook geeft Hij het volk de opdracht om de Tabernakel te maken, een speciale tent waarin Hij op een zichtbare manier onder het volk wil wonen en waar het volk hem mag eren en aan Hem mag offeren.

 

Gouden kalf:

Toen Mozes op de berg Sinaï allerlei instructies voor het volk en de tien geboden van God kreeg, bleef hij wel erg lang weg. Het volk werd ongeduldig en begon te twijfelen of Mozes wel terug zou keren. Ze gingen naar Aaron, de broer van Mozes, en vroegen hem om een god te maken die hen door de woestijn zou kunnen leiden. Aaron ging er in mee en vroeg het volk om gouden spullen bij hem in te leven. Dit goud smolt hij om tot een gouden kalf, een afgodsbeeld dat de mensen vol vreugde gingen eren en aanbidden.

God is woedend en stuurt Mozes naar beneden. In Zijn woede wil Hij het volk vernietigen en met Mozes en zijn nageslacht opnieuw beginnen. Mozes pleit voor het volk en wijst God op Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jacob. Daarna besluit God het volk niet te vernietigen.

Als Mozes onderaan de berg komt en ziet wat er is gebeurd, gooit hij woedend de ‘stenen tafelen’ met de tien geboden -die hij net van God had ontvangen- kapot op de grond. Eén van deze geboden is: ‘Maak geen afgodsbeelden’. Dat gebod was dus al meteen overtreden en het volk had zwaar gezondigd tegenover God.

Mozes gooit het gouden kalf, een stierenbeeld, in het vuur en verpulvert het. De as ervan strooide hij uit op het water en dat liet hij de Israëlieten drinken. (Exodus 32:1-20)

 

De rode koe/ rode vaars (red heifer)

De rode vaars in Numeri 19 staat lijnrecht tegenover het gouden kalf (Exodus 32). De rode vaars moet goedmaken wat er mis ging bij het gouden kalf. Het volk was onrein en niet waardig om in Gods buurt te komen, het moest worden gereinigd voordat het God echt mocht aanbidden op Gods manier.

God geeft Mozes de opdracht om een volmaakte rode vaars te slachten en te verbranden, met allerlei rituele regels erbij. De as zou vervolgens bewaard moeten worden en worden gebruikt om de mensen ritueel te reinigen en ook om de Tabernakel (later Tempel) te reinigen zodat God erin vereert kon worden en er aan Hem geofferd kon worden.

 

Criteria rode vaars

De rode vaars moest gaaf -volmaakt- zijn, zonder gebrek en ze mocht nog nooit een juk hebben gedragen. Het dier moest helemaal rood zijn (zonder een klein vlekje in een andere kleur), gezond zijn, geen handicap hebben en mocht nog nooit hebben gewerkt.

Deze regels bleven door de eeuwen heen gelden voor het reinigen van de mensen en voor het opnieuw opstarten van de offerdienst en tempeldienst na de ballingschap en na perioden waarin de Tempel was onteerd door afgoderij of door heidense volken.

 

De vaars wordt niet geofferd

De rode koe heeft niet direct met het offeren te maken. Het wordt zelf niet ritueel geofferd -niet geofferd op het altaar in de Tempel of op de Tempelberg-, maar geslacht en verbrand op een locatie buiten het kamp of buiten de stad waar uitzicht is op het heiligdom. Het gaat om de as van de rode koe.

Overigens is de rode vaars het enige vrouwelijke dier dat in de Bijbel wordt genoemd voor een speciaal ritueel. Voor het offeren op het Tempelplein zijn alleen -volmaakte- mannelijke dieren geschikt.

 

De as

De as van de koe moet worden bewaard en moet worden gebruikt om reinigingswater van te maken. Dit reinigingswater wordt gebruikt om mensen die ritueel onrein zijn (bijvoorbeeld na contact met een dood lichaam) rein te maken, zodat ze de Tempel in mogen en mee mogen doen aan de eredienst.

 

De leeftijd van de rode koe

Vanaf het begin van het derde jaar van de koe, is deze geschikt voor het ritueel. Qua ouderdom is er geen echte beperking voor de leeftijd, maar omdat de kans groot is dat het dier na vier jaar gekleurde haren krijgt, waardoor ze niet meer geschikt is, is het verstandig om niet te wachten tot het beest vier jaar is.

 

Fokprogramma’s

Het Tempelinstituut in Jeruzalem houdt zich bezig met de voorbereidingen van de bouw van een derde Tempel op het Tempelplein. Om te zijner tijd de offerdienst en Tempeldienst te kunnen herstarten, is de as van een rode vaars nodig om alles en iedereen op de juiste wijze te reinigen.

 

De kans om een volmaakt geschikte rode vaars te vinden is enorm klein, zeker in Israël waar dit type koe grotendeels uitgestorven is na de verwoesting van de tweede Tempel in 70 na Chr. In juli 2015 gaf het Tempelinstituut aan dat het wilde beginnen met een fokprogramma voor een kudde rode koeien in Israël, zodat er volmaakte koeien zouden komen die aan de Bijbelse eisen voldoen.  In 2017/ 2018 werd er een rood kalf geboren in Israël, na inseminatie van een stier uit Amerika. De opwinding was groot, maar helaas begonnen er na een paar maanden witte haren te groeien op het dier, waardoor het ongeschikt werd.

Op verschillende plaatsen in de wereld wordt dit rode koeienras gefokt, zodat het Tempelinstituut zich ging verdiepen in het importeren van zulke dieren naar Israël. Een groep zionistische veehouders uit Amerika ging actief aan de slag met het proberen te fokken van de ‘volmaakte’ rode koe. Alle moderne foktechnieken werden hiervoor ingezet.

 

De criteria waar zij op moesten letten: de vaars moet helemaal rood zijn en mag maximaal 2 witte of zwarte haren hebben. De andersgekleurde haren mogen niet geplukt worden om de koe geschikt te maken. Het dier mag nooit geoormerkt zijn en nooit gewerkt hebben.  De ogen, tanden en tong hoeven niet rood te zijn, maar als de horens en hoeven zwart zijn, moeten deze verwijderd worden zonder het vlees van de vaars te beschadigen, dan is de rode vaars nog wel geldig voor het ritueel.

 

Op 15 september 2022 werden vijf geschikte rode vaarzen vanuit Texas naar een Israëlische nederzetting in de Westbank gebracht. De koeien werden onder het mom van ‘huisdieren’ vervoerd, om de strenge Amerikaanse wetgeving op vee te omzeilen. Sindsdien verblijven ze op een geheime locatie op de Westbank, tenminste... zo geheim lijkt het niet te zijn. Algemeen wordt aangenomen dat ze zich in de Israëlische nederzetting Shiloh (Silo) bevinden, op de plek waar vroeger in de tijd van Eli en Samuel de Tabernakel stond.

Drie of vier van de koeien zijn nog steeds geschikt voor het verbrandingsritueel. Minstens een heeft inmiddels te veel witte of zwarte haren, maar het is ook mogelijk dat die weer verdwijnen.

 

Aanvankelijk werd door het Tempelinstituut aangegeven dat de rituele verbrandingsceremonie van één van deze koeien zou plaatsvinden voor Pesach 2024 (22-30 april 2024). Hierover straks meer.

9 vaarzen tot nu toe

In de Bijbel wordt er na Mozes niet meer gesproken over de rode vaars, maar in de Joodse overleveringsgeschriften werd wel bijgehouden wanneer deze rode vaarzen werden bereid.

 

Sinds Mozes zijn er tot nu toe slechts 9 rode vaarzen ritueel verbrand en gebruikt voor het maken van het as-reinigingswater.

Mozes’ neef Eleazar (ca 1430 BCE) bereidde de eerste, tijdens het verblijf van het volk Israël in de woestijn.

Ezra (ca 515 BCE) maakte de tweede klaar voor de inwijding van de tweede tempel, na de Babylonische ballingschap.

Shimon de Rechtvaardige (311 – 253 BCE) en Hogepriester Yochanan (rond 100 BCE) maakten er allebei twee klaar.

El'yhoeini ben Hakof (Elioenai ben HaQayaph), Chanamel HaMitzri (Hannameel) en Yishmael ben Pi'avi (Ishmael ben Fabus) maakten er alle drie één klaar. Deze laatste leefde in de laatste decennia voor de verwoesting van de Tempel in 70 na Chr.

 

De eerste rode vaars

De bereiding van de eerste rode vaars, in de woestijn op de tweede dag van de Joodse maand Nisan -in het tweede jaar na de uittocht uit Egypte-, vond twee weken voor Pesach plaats. Zo was er voldoende tijd om het Pesachoffer goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren. De as van deze eerste rode vaars, kon extreem lang gebruikt worden, ongeveer duizend jaar.

 

Wie moet de ceremonie uitvoeren?

Het is niet helemaal duidelijk of deze rode vaarzen alleen mochten worden voorbereid door Hogepriesters (Kohen Gadol), of dat ook een gewone Kohen (afstammeling van Aaron) deze ceremonie mag uitvoeren. Het lijkt erop dat tijdens de tweede Tempelperiode alleen hogepriesters de rode vaarzen hebben bereid.

 

Geen as bewaard

De afgelopen 2000 jaar, sinds de verwoesting van de Tempel, zijn er geen rode koeien meer gebruikt voor het klaarmaken van reinigingswater. Alles van de tweede Tempel is vergaan, dus ook de bewaarde as die kon worden gebruikt voor reinigingsrituelen. Om de offerdienst en de tempeldienst in Jeruzalem opnieuw op te starten is er dus weer een rode koe nodig die ritueel wordt verbrand en verwerkt.

 

De 10e rode vaars

Volgens Rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides of Rambam), de belangrijkste Joodse geleerde uit de Middeleeuwen, zullen er in de hele menselijke geschiedenis maar 10 volmaakte rode vaarzen worden geboren. De tiende rode vaars zou, volgens Maimonides, worden gebruikt om het Messiaanse tijdperk in te luiden. Mogelijk bedoelde hij hiermee dat de Messias deze tiende rode vaars zelf zou bereiden.

Het Tempelinstituut schrijft dat deze uitspraak van Maimonides geen bindende verklaring is van de Joodse wet, maar dat het zijn eigen beoordeling was. Ze zeggen: ‘Maimonides ontkent echter niet de mogelijkheid van het bereiden van de rode vaars vóór die tijd, als de voorwaarden om dat te doen mogelijk worden.’… ‘Er zijn mensen die hieruit willen begrijpen dat alleen de koning Messias de volgende rode vaars mag bereiden. Echter, de algemene regel is dat er geen gebod in de Torah staat dat de uitvoering ervan afhankelijk is van de komst van de Messias, in plaats daarvan zijn de geboden verplicht aan Israël om in elke generatie uit te voeren’.

De ceremonie

‘Ze moet buiten het kamp worden gebracht en daar in zijn aanwezigheid geslacht worden. De priester Eleazar moet zijn vinger in het bloed dopen en het zevenmaal in de richting van de voorkant van de ontmoetingstent sprenkelen.

De koe moet voor zijn ogen worden verbrand: de huid, het vlees, het bloed en de inhoud van de ingewanden. De priester neemt cederhout, majoraan (hysop) en karmozijn (scharlaken), en gooit dat midden in het vuur waarin de koe verbrand wordt’. Numeri 19: 3-6

 

Buiten het kamp

De rode vaars moet buiten het kamp (later werd dit buiten de stad, op de Olijfberg) worden gebracht en daar in de aanwezigheid van de (Hoge)priester worden geslacht. Op de Olijfberg werd vooraf een grote stapel hout klaargelegd. De ceremonie moet overdag plaatsvinden en niet in de nacht.

Het moet een plek zijn op de Olijfberg waar direct zicht is op de ingang van de Tempel. Om deze reden werd de oostelijke muur van de Tempelberg lager gebouwd dan de andere muren, zodat de priester de ingang van de Tempel kon zien vanaf de plek waar de rode vaars werd geslacht en verbrand.

 

Het ritueel

De rode vaars wordt op de houtstapel neergelegd, met zijn kop naar het zuiden en zijn gezicht naar het westen: in de richting van de Tempel. De priester staat achter de koe en kijkt dus ook richting de Tempel. Hij slacht de koe en vangt wat bloed op met zijn linkerhand. Vervolgens doopt hij een vinger van zijn rechterhand in het bloed en sprenkelt dit in de richting van de ingang van de Tempel, dat herhaalt hij zeven keer. Daarna veegt hij zijn handen goed af aan de koe, want al het bloed moet verder verbrand worden, er mogen geen restjes overblijven.

 

Daarna wordt de hele brandstapel in de brand gestoken. Als het grootste deel van de koe verteerd is, gooit de priester cederhout, hysop en karmozijnrood geverfde wol in het vuur.

Daarna is de priester klaar met zijn taak. Hij gaat zijn kleding en zijn lichaam wassen en blijft tot de avond onrein.

 

Zeven keer bloed sprenkelen: zeven staat in de Bijbel voor volledigheid.

 

De drie dingen die mee moeten worden verbrand:

  • Cederhout: dit staat in de Bijbel voor de grootheid van de mens, arrogantie
  • Hysop: dit staat voor de kleinheid van de mens, bescheidenheid, nederigheid. 
  • Karmozijn/ scharlaken: dit was een bijzondere kleur die gebruikt werd door koningen. Dit staat voor de dingen die belangrijk zijn in de wereld

Samen bevatten deze materialen symbolisch de hele mens.

 

De rode kleur van de koe doet ook denken aan Jesaja 1:18 ‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw: al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’

 

De as

Als alles verbrand is, komt er een ander persoon (die wel rein is) om de as te verzamelen en deze naar een bewaarplek te brengen, ook buiten het kamp/ de stad. Daarna is ook deze persoon onrein tot de avond.

 

De as is heel belangrijk, daar draait de hele ceremonie om. Het moet dus goed opgeslagen en bewaard worden. Met deze as kan reinigingswater worden gemaakt.

Om reinigingswater te maken, mengt men een beetje van de as met levend water (stromend water/ water uit een natuurlijke bron). Daarna kan het worden gebruikt om mensen, voorwerpen en locaties te reinigen van zonden. Ook als mensen bijvoorbeeld een dood lichaam hebben aangeraakt of op andere wijze onrein zijn, kunnen ze daarmee gereinigd worden.

Zonder reiniging met het aswater mag je de (herbouwde) tempel niet in, omdat je onrein bent. Anders maak je de Tempel onrein. Je kunt dan uit de gemeenschap worden verstoten.

Numeri 19:20 ‘Maar wie onrein is en zich niet laat reinigen, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het heiligdom van de HEER verontreinigd heeft. Omdat hij zich niet met reinigingswater heeft laten besprenkelen, blijft hij onrein.

 

De reiniging:

Als iemand onrein is geworden (bijvoorbeeld door een zonde of door aanraking van een dode), dan neemt een rein persoon een beetje van de as en giet daar levend water op (in een kruik of schaal). Vervolgens doopt de reine man wat hysop in het water en sprenkelt dan het water op de onreine persoon en op zijn huis en bezittingen. Er mag niet te veel tijd zitten het onrein worden en de ‘afwassing’ ervan, God zegt dat na drie dagen de eerste besprenkeling moet plaatsvinden.  De onreine werd twee keer besprenkeld, in principe op de 3e en 7e dag na het begin van de onreinheid. Daarna dompelt de onreine persoon zich onder in een mikwe (ritueel bad) en bij het vallen van de avond is hij weer helemaal rein.

 

De huidige voorbereidingen:

Rabbi Yitshak Mamo, van Uvne Jeruzalem (een andere 'Derde Tempelgroep') heeft ruim 12 jaar geleden een stuk land gekocht op de Olijfberg, vanwaar je direct uitzicht hebt op de plek waar de Tempel heeft gestaan. Dit land zal dus gebruikt gaan worden voor de eerstvolgende rode vaars ceremonie.

 

Iedereen is nu ritueel onrein

Sinds de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 na Chr. worden alle Joden tegenwoordig als ritueel onrein beschouwd. Daardoor kan de tempeldienst niet worden herstart. De as van een volmaakte rode vaars is daarom de belangrijkste eerste stap die moet worden gezet om de tempeldienst weer te kunnen gaan beginnen.

Als de as er is en er reinigingswater kan worden gemaakt, kan daarmee iedereen in Israël worden gereinigd van rituele onzuiverheid. Iedereen die meedoet aan de tempeldienst en die op het terrein van de Tempel komt, moet worden besprenkeld met het water.

 

In 2023 werd een oefenceremonie gehouden op de Olijfberg.

Sommige mensen zeggen dat de originele ceremonie pas kan plaatsvinden als de Derde Tempel gebouwd is of in ieder geval bijna klaar is. Maar dit is voor andere Joden geen vereiste, wel zou de bouw dan daarna zo snel mogelijk moeten starten.

 

Door de as kan de Tempelberg weer toegankelijk worden voor alle Joden

Veel rabbijnen ontmoedigen de Joden momenteel om de Tempelberg te bezoeken en er te bidden, omdat de Joodse bevolking momenteel ritueel onrein is én omdat niet 100% zeker is waar de Tempel heeft gestaan. Zo zou men dus per ongeluk op de plek kunnen lopen waar de heilige Tempel stond en daarmee zou de plek onbedoeld ontheiligd worden. Maar als de rode vaars ceremonie heeft plaatsgevonden, dan verandert dat deze zaak. Zelfs zonder dat er weer een Tempelgebouw staat, kan met het aswater de bevolking ritueel gereinigd worden, waardoor een groot deel van de huidige religieuze beperkingen op de Joodse aanwezigheid op de Tempelberg kan worden opgeheven. Zelfs als er geen Tempel is, kunnen de Joden dan bidden alsof ze in de Tempel zijn.

De plannen voor de Derde Tempel

Voor veel religieuze Joden is het heel belangrijk dat er weer een Tempel komt, om God in te aanbidden en om te offeren. Een groot deel van de orthodoxe joden gelooft dat eerst de Messias moet komen, voordat de Derde Tempel gebouwd kan worden, maar andere groepen Joden denken dat ze er zelf mee aan de slag moeten gaan. Er zijn geen onderzoekscijfers te vinden over hoeveel mensen de Derde Tempel willen herbouwen, maar men denkt dat veel mensen het wel willen, maar dat ze bang zijn en geen problemen willen veroorzaken door nu aan de slag te gaan met de bouw van de Derde Tempel.

 

Het Tempelinstituut

Er zijn een paar organisaties die actief bezig zijn met de voorbereidingen voor de Derde Tempel. De grootste en meest bekende organisatie is het Tempelinstituut.

Het Tempelinstituut heeft veel onderzoek gedaan naar hoe de eerdere Tempels eruit zagen, welke voorwerpen er aanwezig waren en wat de taken van de priesters waren. Inmiddels hebben ze veel van de benodigde voorwerpen en materialen (zoals de Menorah, de muziekinstrumenten -harpen, lieren, trompetten, sjofars-), de priesterkleding, de kruiken en schalen en het wierookaltaar) nagemaakt en zijn ze priesters aan het opleiden die de offerceremonies en erediensten kunnen leiden. Er zijn ook meerdere rein bevonden priesters aangewezen. Er werd nog gezocht naar een Kohen die de ‘rode vaars ceremonie’ zou kunnen uitvoeren, maar die lijkt nu ook te zijn gevonden.

 

Schaalmodel

Er is een schaalmodel gemaakt van de te bouwen Derde Tempel, te zien op thirdtemple.org. Men is van plan om dit schaalmodel vanaf 2025 neer te zetten in een bezoekerscentrum dat bij de Tempelberg gebouwd zal worden. Het bouwen van de Derde Tempel zal zo’n 5 tot 7 jaar in beslag nemen.

 

De locatie

Alles is in principe klaar, er ontbreken nog twee belangrijke dingen: de as van een volmaakte rode vaars én de toegang tot de juiste locatie. Aan de as van een rode vaars wordt gewerkt.

De locatie is nog een lastig punt. Op de plek waar vroeger de beide Tempels stonden, staat al ruim 1300 jaar de Islamitische Rotskoepel. Daarnaast wordt de hele Tempelberg wordt momenteel beheerd door de Moslims, de Joden hebben maar beperkt toegang tot deze plek.

 

De Al Aqsa moskee

Veel mensen (en vooral ook veel moslims) denken dat de Al Aqsa moskee ook een probleem is, maar die staat niet op de plek waar de Tempel stond. Op de plek waar de Al Aqsa moskee staat, was in de tijd van de Tempel van Herodes het voorhof der heidenen. In eerdere tempels was deze plek zelfs helemaal niet betrokken bij de Tempel. Meerdere keren is er vanuit het Tempelinstituut gecommuniceerd dat de Al Aqsa kan blijven staan. De vraag is natuurlijk of dat ook echt zo blijkt te zijn in de toekomst.

 

De Rotskoepel

Een groter probleem is de Rotskoepel. Sommige mensen zeggen dat deze kan blijven bestaan en dat de nieuwe Tempel er gewoon overheen kan worden gebouwd, anderen geven aan dat de Rotskoepel stukje voor stukje voorzichtig zou moeten worden afgebouwd en op een andere plek in Jeruzalem weer kan worden opgebouwd. Dit klinkt best aardig, maar voor de Moslims is dit ook een heilige plek (net zoals voor de Joden). De moslims geloven namelijk dat de profeet Mohammed -in een visioen of in het echt- vanaf de rots onder deze koepel naar de hemel is gegaan om daar met Allah te onderhandelen over de gebedsmomenten in de Islam.

De Al Aqsa moskee

De Rotskoepel

Herstarten offerdienst zonder Tempel?

Toen de stam Juda terugkwam in Israël na de Babylonische ballingschap, repareerden ze het offeraltaar en startten de offerdienst weer op, zonder dat de verwoeste Tempel was herbouwd.

In de Talmoed staat geschreven: Offers worden gebracht ook al is er geen Tempel’. (Zevachim 62a). Maimonides was van mening dat zelfs wanneer de Tempel er niet is, men de Tempel wel kan zien alsof deze er is, met zijn deuren open.

Dus zelfs als het Tempelgebouw er niet is, kunnen er offers worden gebracht, wel onder bepaalde voorwaarden van de Joodse wet. God zelf had de Israëlieten opgedragen dat er alleen offers mogen worden gebracht op de plek van het Heiligdom (eerst in de Tabernakel, daarna in de Tempel) en niet op andere plekken in het land. Dus als de offerdienst herstart zal worden zonder dat er een fysiek Tempelgebouw is, dan zal dat offeren wel op de Tempelberg moeten plaatsvinden, in of vlak voor de Rotskoepel .

 

Hoe kijkt de bevolking er tegenaan?

Sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober 2023 neemt de spiritualiteit toe in Israël. Men verwacht dat de steun voor het herstarten van de tempeldienst de komende periode verder toeneemt.  Ondertussen lijkt het merendeel van de bevolking hier er nu niet mee bezig te zijn en de seculiere Joden weten waarschijnlijk niet eens wat er wat dat betreft speelt. Christenen en Moslims lijken er meer mee bezig te zijn.

Het Tempelinstituut moedigt ondertussen zijn aanhangers aan om de Tempelberg te bezoeken en daar te bidden. Steeds meer orthodoxe Joden bezoeken de Tempelberg en daarvan worden foto’s en video’s op social media geplaatst.

 

In het verleden zijn er meerdere pogingen gedaan door Israëlische zionisten en christelijke zionisten om de moslimgebouwen op de tempelberg te vernietigen, zodat de weg vrij is voor de herbouw van de Tempel. Dat is niet gelukt en de laatste jaren lijken er geen pogingen meer te zijn gedaan.

 

Officieel ondersteunt de Israëlische regering de herbouwplannen van de Tempel niet, maar sinds 1,5 jaar heeft het land een extreem rechtse, orthodoxe regering. Meerdere kabinetsleden vinden het heel belangrijk dat de Tempelberg weer in Joodse handen komt en als dat gebeurt, is de kans groot dat de Rotskoepel zal moeten wijken voor een nieuwe Derde Tempel. Enkele orthodoxe ministers bezoeken de Tempelberg regelmatig op een provocerende manier.

 

Aan de andere kant beseft men hier heel goed dat de hele omringende moslimwereld gespannen toekijkt wat er gaat gebeuren en dat ze niet zomaar de Rotskoepel kunnen verwijderen. De huidige Gaza-oorlog maakt het al extra gevoelig, maar als ze de Rotskoepel verwijderen, zullen ook andere moslimlanden waarschijnlijk in de aanval gaan.

De Islam en de rode vaars

De Al Aqsa moskee is het twee na heiligste gebouw ter wereld voor de moslims. De Haram al Sharif (zo noemen de moslims de Tempelberg) is heilig voor hen. Er zijn ruim 1,6 miljard moslims op de wereld (25% van de wereldbevolking), zij zullen het niet zomaar accepteren als de Joden de Tempelberg overnemen en de heilige moslimgebouwen slopen.

Al is er wereldwijd (en zelfs in Israël) niet veel belangstelling voor de vijf rode vaarzen die worden klaargestoomd voor het verbrandingsceremonie, de moslimwereld houdt dit wel nauwlettend in de gaten.

 

Hamas en 'Al Aqsa Vloed'

Op de 100e dag na de aanval van Hamas op Israël (14 januari 2024) noemde Hamas woordvoerder Abu-Ubaida tijdens een toespraak ‘de komst van de rode koeien’ expliciet als één van de redenen voor de ‘verrassingsaanval’ van Hamas. Ook het feit dat de Joden -door de druk van de religieuze activisten- meer aanwezig zijn op de Tempelberg, daar bidden en op die manier het moslim heiligdom ontheiligen, speelde mee. De aanval werd door Hamas dan ook al op 7 oktober ‘Al Aqsa Vloed’ genoemd en had alles te maken met wat er op de Tempelberg gebeurt en dreigt te gaan gebeuren. Met deze toespraak waarschuwde hij de moslimleiders wereldwijd voor de plannen die Israël heeft met deze speciale rode koeien en met de Haram Al Sharif: ‘De Al Aqsa moskee wordt bedreigd!’, was zijn boodschap.

 

Moslims en de eindtijd

Net als veel christenen, geloven veel moslims in een apocalyptische eindtijd in Jeruzalem en het Heilige land. Moslims die zich met de eindtijd bezig houden, verwachten dat er in de eindtijd veel Joden zullen terugkeren naar het land Israël, waarbij er een tijdelijke Joodse controle over het land zal komen, de moslims zullen dan worden onderdrukt. Zij geloven ook in de komst van de Messias (de Mahdi), maar voor die tijd komt er een antichristfiguur (Dajjal).

Op internet wordt er door moslims druk gespeculeerd wanneer de rode-vaars-ceremonie gaat plaatsvinden en er circuleren veel artikelen en video’s vanuit de moslimwereld over het feit dat 'Armageddon' en de 'Dajjal' (antichrist) op korte termijn worden verwacht.

De tekenen waaraan de moslims kunnen herkennen dat de eindtijd er is zijn:

  • De onderdrukking/ vernedering van de moslims (die in de buurt wonen) van de Joden.
  • Dat de Joden de Al Aqsa moskee binnengaan.
  • De vernietiging van de moslimgebouwen in het land Israel (Rotskoepel, Al Aqsa en moslimsteden).

Meerdere Islamitische leraren geloven dat de rode vaars-ceremonie een Joodse opstand zal inluiden waarna de Al Aqsa moskee wordt vernietigd.

Christenen en de Derde Tempel/ rode vaarzen

De meeste christenen geloven dat Jezus’ dood en opstanding een einde heeft gemaakt aan de door God bevolen tempeldienst en offerceremonies. Jezus heeft de prijs voor onze zonden en onze onreinheid betaald met Zijn bloed. Hij was volmaakt, zonder zonde, en heeft voor eens en altijd de zonden weggenomen van alle mensen die met en voor Hem willen leven.

Voor die tijd waren er schuldoffers nodig, waarbij er een (volmaakt) dier werd gedood voor de zonden van de mensen. Christenen geloven dus dat dat niet meer nodig na Jezus’ offer.

Met de rode vaarzen zijn de meeste christenen al helemaal niet bezig en dit onderwerp is voor veel christenen onbekend.

Jezus stierf overigens ook buiten de stad, net als de rode vaars. Zijn dood zorgde dus ook voor reiniging, net als bij de rode vaars.

 

Het lichaam als Tempel in plaats van een Derde Tempel

Jezus sprak wel over de vernietiging van de (Tweede) Tempel, maar sprak nooit over een Derde Tempel. De meeste christenen geloven dan ook dat er geen nieuwe Tempel meer nodig is. In ieder geval niet één die op eigen initiatief door mensen wordt gebouwd. Mogelijk zal de Messias (Jezus) als Hij terugkomt wel wonen en regeren vanuit een Tempel op de Tempelberg, maar God zelf zal dan daarvoor de instructies geven.

Christenen geloven dat hun eigen lichamen en de christelijke gemeenten nu Gods Tempel zijn. De Heilige Geest (de Geest van God) komt in mensen wonen die in God geloven, Jezus aannemen als hun redder, voor God willen leven en gedoopt zijn. Wat dat betreft zullen er weinig christenen zijn die denken dat de Derde Tempel echt gebouwd moet worden om God daarin te dienen, vereren en offeren.

 

Christenen die meehelpen met de Joodse plannen

Toch zijn er wel veel (meestal zionistische en evangelische christenen) die proberen om de Joden te helpen met hun plannen voor de Derde Tempel en voor het fokken van de volmaakte rode vaars. Niet omdat ze denken dat God daardoor aanbeden wordt, maar omdat ze denken dat deze Derde Tempel de eindtijd inluidt. Met hun hulp proberen ze de komst van de Messias te versnellen.

 

De eindtijd en de opname van de gemeente

De eindtijd is een zeer moeilijke periode waar in de Bijbel regelmatig over wordt gesproken. Veel christenen geloven dat een antichrist (valse Messias) zichzelf tot god zal verklaren en zal heersen vanaf de Tempelberg. Armageddon, de oorlog met Gog en Magog en allerlei andere apocalyptische scenario’s horen daarbij. En dan zal daarna de Messias (Jezus) terugkomen. 

Omdat veel van deze christenen ook geloven in de ‘opname van de gemeente’ (overigens geloven ook heel veel christenen -ook Bijbelvaste christenen- hier niet in), geloven zij dat ze zelf voordat de moeilijke tijden aanbreken in de hemel zullen worden opgenomen, zodat ze zelf de verschrikkingen van de eindtijd niet hoeven mee te maken. Als je het zelf niet hoeft mee te maken, is het natuurlijk ook makkelijker om uit te kijken naar de eindtijd…

 

Waarschuwingsbrief door christenen:

Op 9 april 2024 verspreidden een groep christelijke (internationale en Palestijnse) leiders een brief om de wereld te waarschuwen voor de plannen van het Tempelinstituut en zijn volgelingen met betrekking tot de ‘rode koeien’ en de ‘Derde Tempel’.

Enkele citaten uit deze brief:

‘Als christenen zijn we door onze Heer geroepen om vredestichters te zijn; daarom veroordelen we christelijke zionistische pogingen om meer oorlog te bevorderen onder de valse vlag van profetie’.

‘Hoewel profetische hoop gelovigen vervult met verwachtingen voor de toekomst, brengt het ook verleidingen met zich mee. Zoals Jezus zegt in Matteüs 18.7 en Lucas 17.1, kunnen bepaalde interpretaties van Gods wil een struikelblok vormen voor het geloof. Dit geldt vooral wanneer christenen ervan overtuigd zijn dat God zo arm is dat God onze hulp nodig heeft om wonderen op aarde te verrichten. We zijn geroepen om elke geest te toetsen (1 Johannes 4.1). Het is ons duidelijk dat een gefabriceerde, genetisch gemanipuleerde vaars die bedoeld is om geweld en onrust te bevorderen, geen wonder van God is’.

‘We verwerpen in de meest krachtige bewoordingen elke poging om van Jeruzalem een apocalyptische speeltuin te maken. De anti-joodse en anti-islamitische profetische fantasieën die door veel christelijke zionisten worden gepromoot, zien de Heilige Stad als een plaats van oorlog, terwijl God haar heeft geroepen om een huis van vrede te zijn voor alle naties.

Wij roepen alle mensen van goede wil op om zich te verdiepen in vredesopbouwende maatregelen voor de volkeren van het Heilige Land’.

Voor de volledige tekst, klik hier.

Wat is er bekend over wanneer de rode-vaars-ceremonie gaat plaatsvinden?

Toen de rode vaarzen in 2022 in Israël aankwamen, werd er gezegd dat ze voor Pesach 2024 oud genoeg zouden zijn om een ‘rode-vaars-ceremonie’ uit te voeren.

 

In de weken voor Pesach dit jaar (22-30 april 2024) gonsde het van de geruchten dat de ceremonie zou gaan plaatsvinden. De meest waarschijnlijke datum leek 29 of 30 maart 2024 te worden, deze sabbat heet ‘the Shabbat of the Red Heifer (rode vaars)’.  Deze sabbat valt traditiegetrouw 3 weken voor Pesach. Alle Israëlieten waren in het verleden verplicht om deel te nemen aan het Pesachoffer en om daaraan deel te nemen was het nodig dat iedereen ritueel rein was.  Het reinigingsproces duurde een week, en moest dus op tijd voor Pesach starten.

Op 27 maart vond er een (besloten) Red Heifer conference plaats in Shiloh, de nederzetting waar de rode vaarzen zich bevinden.

 

Geen geschikte priester

Het Tempelinstituut communiceerde in deze periode dat de ceremonie nog niet kon plaatsvinden, omdat ze nog geen geschikte Kohen hadden gevonden om de ceremonie uit te voeren. Dit moet namelijk gedaan worden door een afstammeling van Aaron die nog nooit in de buurt van (of onder één dak met) een dode is geweest. Daarom mag deze persoon ook nooit in een ziekenhuis zijn geweest, omdat er dan een kans is dat er ook een overleden persoon aanwezig was.

Op 3 april 2024 verspreidde het Tempelinstituut op social media het bericht dat er een geschikte kandidaat was gevonden en dat ze hem zouden gaan opleiden, als hij zich hiervoor beschikbaar zou stellen.

 

Vervolgens werden er meerdere data genoemd tussen 7 en 22 april waarop de ceremonie zou gaan plaatsvinden. Er werd gezegd dat het Tempelinstituut een vergunning had aangevraagd bij de politie voor het slachten van de rode vaars op 22 april 2024. Ondertussen kwam er op internet en social media steeds meer onrust over dit onderwerp (onder andere van de moslims) en probeerde een groep christelijke leiders met de eerder genoemde brief deze ceremonie tegen te houden.

 

Tussen Pesach en Shavuot?

Voor Pesach is het dus niet meer gelukt om de ceremonie uit te voeren. Vervolgens sprak men erover dat het ook tussen Pesach en Shavuot kon worden gedaan. Shavuot is het Joodse wekenfeest dat 7 weken na Pesach valt (net als Pinksteren 7 weken na Pasen valt, op Shavuot vond de uitstorting van de Heilige Geest plaats geloven de christenen). Shavuot valt dit jaar op 12-13 juni (volgende week).

Sindsdien is het stil en laat het Tempelinstituut niet meer horen wat het van plan is. In interviews geven ze de laatste tijd aan dat ze geen haast hebben en het ook later kan, waarschijnlijk om de verwachtingen te sussen en escalatie rondom dit onderwerp te voorkomen.

 

Nog steeds verwachten veel mensen dat de ceremonie voor Shavuot gaat plaatsvinden, maar als dat al gedaan wordt, is de kans groot dat het in het geheim plaatsvindt of reeds heeft plaatsgevonden.

We wachten het maar af. Als de rode vaars ceremonie binnenkort wel zou plaatsvinden, wil dat niet meteen zeggen dat er ook direct werk wordt gemaakt van de overname van de Tempelberg door de Joden, hoewel er in de huidige oorlog wel van alles lijkt te kunnen gaan gebeuren op dat gebied.

 

Voor wie meer wil lezen: