Geestelijke strijd:

Hoe moet je vechten? De geestelijke wapenrusting

De strijd:

Iedere christen strijd mee

Er is een gigantisch gevecht bezig, al kunnen we het met onze ogen niet zien en met ons verstand niet echt bevatten. Maar we zitten er wel middenin. Iedere christen heeft met deze strijd te maken. Niet alleen ‘belangrijke of vooraanstaande’ christenen, zoals voorgangers, zendelingen en evangelisten: iedere christen moet deze strijd voeren.

 

24 uur per dag

Alleen op zondag naar de kerk gaan en daar luisteren en meezingen is niet genoeg. Het is een dagelijkse strijd, waar je dagelijks actief mee bezig moet zijn om je te beschermen. De boze machten zijn constant, 24 uur per dag, actief bezig om je te verleiden en misleiden. Je hoeft hiervoor niet iets speciaals of verkeerds te doen: Satan is een aanvaller en hij valt je gegarandeerd aan, zeker als je voor God wilt leven. Je bevindt je dag en nacht in deze strijd en moet je wapenrusting dan ook 24 uur per dag dragen. Je moet altijd alert en waakzaam zijn.

 

Je moet weten wie je vijand is

Je moet weten en beseffen wie de vijand is en vooral ook weten waar de gevaren op de loer liggen. Je kunt je niet goed tegen hem verdedigen, als je niet weet hoe de vijand vecht en wat hij doet als hij je aanvalt. Het is daarom belangrijk dat je de tactieken van hem kent en ze ook herkent in je leven. (lees hier meer over zijn tactieken)

Onze tegenstanders zijn geen mensen -van vlees en bloed-, maar boze geesten. De mensen die ons tegenwerken en aanvallen zijn niet onze echte tegenstanders. Ze worden daar wel toe aangezet door de Satan, maar hij is onze echte tegenstander.

Het heeft dan ook geen zin om tegen de mensen te gaan strijden door hen te doden en uit te schakelen. Zelfs niet tegen Hamas en andere terroristische organisaties. Allereerst wil God niet dat we mensen doden en wil Hij niet dat we kwaad met kwaad vergelden, maar het heeft ook geen zin. Als menselijke vijanden worden uitgeschakeld of gedood, dan blijft Satan aanwezig en hij zoekt wel weer andere mensen om ons dwars te zitten.

We moeten hem, de Satan, weerstaan en standhouden met de geestelijke wapenrusting.

Als Jezus terugkomt, zal Hij Satan helemaal overwinnen. Dan pas is de strijd afgelopen. Tot die tijd is er dus strijd en God geeft ons de middelen om ons voor deze strijd te wapenen en vecht met ons mee.

 

De geestelijke strijd moet je leren strijden

Als je soldaat wordt in een werelds leger, dan krijg je geschikte kleding, geschikte wapens en een uitgebreide training om goed te leren vechten en om goed met de wapens om te leren gaan. Ook in Gods leger is dat zo. God stelt Zijn geestelijke wapenrusting aan je beschikbaar en hiermee moet je gaan trainen om te leren hoe je deze op een goede manier kunt gebruiken en wat je kunt verwachten.

We voeren op een hele andere manier strijd dan hoe de wereld normaal gesproken vecht, we gebruiken namelijk geen geweld. Mensen die geen christen zijn kunnen dat niet begrijpen -en helaas veel medechristenen ook niet-, omdat ze blind zijn voor de geestelijke strijd die er speelt.

 

De geestelijke wapenrusting bestaat uit 7 wapens, waarvan de meeste wapens zijn bedoeld om ons te verdedigen; om stand te houden. Twee onderdelen kunnen ook voor aanvallen gebruikt worden: de sandalen en het zwaard.

We zijn alleen goed beschermd als we alle geestelijke wapens gebruiken, daarom hebben we de hele wapenrusting nodig, niet een paar onderdelen ervan.

De wapenrusting kan alleen goed gebruikt worden als we echt met God leven en de wapens gebruiken vanuit God Geest. Er zijn geen individualisten in Gods leger, je kunt dit gevecht niet alleen aan en we kunnen het ook niet op eigen kracht doen. Als we op eigen kracht met de wapens aan de slag gaan, dan doen we er meer kwaad dan goed mee en zullen we onszelf en andere mensen ermee beschadigen.

De geestelijke wapenrusting:

'Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.'. Efeziërs 6: 13-18

De gordel van de waarheid

‘Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen’. Johannes 8:44

 

‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’. Johannes 14:6

 

‘En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’’ Johannes 8: 32-33

 

Jezus en Satan staan lijnrecht tegenover elkaar. Satan is de vader van de leugen. Hij liegt altijd en er is geen waarheid in hem. Jezus is juist de Waarheid. Hij kan niet liegen.

 

Jezus leert ons ook dat de waarheid ons vrij zal maken. Waarheid is bevrijdend. Als je altijd eerlijk bent en in waarheid leeft, dan ben je vrij. Dan kan niemand je aanklagen en ben je niemand iets verschuldigd. Elke leugen, zelfs een klein leugentje om bestwil, verbreekt deze vrijheid. Een leugen, hoe klein en onbelangrijk ook, geeft de boze de macht om vat op je te krijgen. Hij gaat je dan beschuldigen, bij God en bij jezelf. Wie liegt hoort bij de duivel, wie de waarheid spreekt hoort niet bij hem.

 

Het is belangrijk om altijd eerlijk en integer te zijn, zodat niemand je op een leugen kan betrappen en je daaraan kan vastpinnen. Leugens mogen geen plaats hebben in ons leven. Ook het niet nakomen van een belofte is een leugen: als je iets belooft, dan moet je die belofte ook nakomen. Wat dat betreft is het beter om geen dingen te beloven, als je niet zeker weet of je je belofte ook na kunt komen.

 

Als we niet eerlijk en integer zijn, dan kunnen we niet strijden tegen de geestelijke duistere machten die ons aanvallen. Onze kracht is dan weg. Het is belangrijk dat we op elk gebied van ons leven eerlijk en integer zijn, niet alleen waar het ons het beste uitkomt: in onze relaties, in onze financiën, in ons werk; overal. Wie een dubbelleven leidt -door anders te zijn in de kerk of in het gezin dan bijvoorbeeld op het werk-, die is niet integer en wordt daardoor meegezogen in de duisternis.

 

Wat is omgorden?

Mensen droegen vroeger lange gewaden tot aan hun voeten. Met een gordel of riem werden de kleden wat omhoog gehaald, zodat de mensen meer bewegingsvrijheid kregen, ze zich makkelijker konden verplaatsen en zodat ze ook niet zouden struikelen over hun kleding.

 

De gordel van de waarheid om ons heen, zorgt ervoor dat we niet struikelen of vallen en niet beperkt worden in ons bewegen. Met de gordel van de waarheid om, leven we vanuit waarheid: we spreken de waarheid, we doen de waarheid, we verdedigen de waarheid en we zijn bereid om zo nodig voor de waarheid te sterven.

 

Jezus is de Waarheid, we moeten ons dus omgorden met Jezus. Dit houdt in dat we ons hele leven en ons hele bestaan door Hem laten bepalen. Als we dicht bij Hem blijven en gaan leven zoals Hij ons voorleefde, dan leven we in waarheid. Dan kunnen we de leugens – en de verleidingen om zelf te liegen- om ons heen makkelijk herkennen, zodat we er niet in mee zullen gaan. Als we niet dicht bij Hem leven, dan zullen we makkelijker verleid worden om leugens een plaats te geven in ons leven.

 

We blijven mensen en zijn dus niet perfect. Iedereen zal weleens struikelen en dat geeft niet. Maar als je integer leeft -leeft uit de waarheid-, dan zul je je fouten (h)erkennen, het weer goedmaken en daarbij ook open en eerlijk laten zien dat je niet perfect bent en je dus kwetsbaar opstellen naar de mensen om je heen.

 

Samenvattend: De gordel der waarheid omdoen, betekent dus dat je door en door integer en betrouwbaar bent, dat je in alles de waarheid spreekt en nooit liegt. Dit kun je als je dicht bij Jezus (die de Waarheid is) leeft en als de Heilige Geest je daarbij helpt.

Gerechtigheid als harnas

Soldaten droegen vroeger een borstplaat/ borstschild om hun hart en vitale organen te beschermen. Tegenwoordig gebruikt men hiervoor een ‘kogelvrij vest’

Gerechtigheid is ons kogelvrije vest. Het beschermt ons tegen aanvallen die ons hart kunnen verwonden en beschadigen.

 

Gerechtigheid -of rechtvaardigheid- betekent dat er recht wordt gedaan aan iemand en dat er geen plaats voor onrecht is. Het heeft te maken met ‘goed en eerlijk’ zijn, met je ‘aan het recht houden’: leven naar Gods wet en naar de wet van je land (als deze niet tegen Gods wet ingaat). Het heeft ook te maken met rein zijn, schoon zijn, zuivere motieven hebben en geen strafbare dingen doen. We worden beoordeeld door God -de hemelse rechter- en als we strafbare dingen doen ook door een aardse rechter. Als je wel iets fout doet: geef het toe, maak het goed en draag je straf ervoor, zodat onrecht wordt goedgemaakt, er geen smet op je is en er geen grond is om je aan te klagen.

 

Ons hart beschermen tegen onrecht en verleidingen

We moeten ons hart beschermen tegen onrecht, tegen een onreine levensstijl en onreine gedachten. Satan probeert ons hart te raken met allerlei verleidingen. Hij weet waar onze zwakke plekken liggen en waar ons hart ten diepste naar uitgaat. Verlangen naar rijkdom, eer, roem (hoogmoed, trots), seksuele onreinheid (pornografie, ontucht, vreemdgaan); Satan probeert ons hiertoe te verleiden door ons in het hart te raken, zodat ons hart uitgaat naar wereldse en zondige dingen. Als we daaraan toegeven, dan zijn we daarna niet goed meer bruikbaar als vertegenwoordigers van Gods koninkrijk.

 

Met het harnas van gerechtigheid kunnen we ons hiervoor beschermen. Als we God vragen om ons een zuiver hart te geven en zuivere motieven, dan trekken we dit harnas aan. Ook trekken we dit harnas aan als we onze zonden eerlijk onder ogen zien, er spijt van hebben, ze bij God belijden en vergeving vragen en het vervolgens goed maken met de mensen die we met onze zonden hebben benadeeld.

 

Wij blijven mensen en zijn dus niet perfect. Hoe goed we ook ons best doen, altijd zullen we weer fouten maken en zondigen. God weet dat, daarom heeft Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd om te betalen voor al onze zonden. Jezus heeft de straf voor onze fouten al gedragen, zodat we voor God -de hemelse rechter- rein (rechtvaardig) mogen zijn door Hem. Maar dat geldt alleen als we Jezus' redding ook aannemen en met Hem willen leven.

 

In Jezus zijn we rechtvaardig

Door Jezus’ offer zijn we rechtvaardig voor God. Als Satan ons dus blijft beschuldigen en aanklagen voor onze zonden, dan kunnen we hem wegsturen en zeggen dat hij geen recht van spreken heeft, omdat wij weliswaar fouten maken, maar dat we achter Jezus mogen schuilen. Jezus is namelijk wel perfect, zonder zonde. Hij is ook een soort harnas voor ons, als we tenminste dicht bij Hem leven, uit Gods Geest leven en niet onze eigen zondige en wereldse begeerten blijven volgen.

 

Als we denken dat we dus wel lekker makkelijk fouten mogen maken en mogen zondigen, omdat Jezus er toch al voor betaald heeft, dan is dat een misleiding van Satan. Dat is niet de bedoeling en Jezus staat dan niet garant voor ons. En daarnaast zullen we voor strafbare feiten onze aardse straf wel moeten dragen. 

Als we het harnas van de gerechtigheid aantrekken, dan kiezen we ervoor om rechtvaardig te leven -wat het ook kost- en dan kiezen we ervoor dat we ons door God laten leiden bij alles wat we doen. Ook al doet de hele wereld het op een andere manier en leven alle mensen om je heen -ook ‘christenen’- op een manier die zonde goed praat: we kunnen daar niet in meegaan als we christen zijn en we moeten ons wapenen met het harnas van de gerechtigheid.

 

Samenvattend: Het harnas van de gerechtigheid aantrekken betekent dat we leven zoals God het wil: rechtvaardig, door goede dingen te doen en slechte dingen te laten. Uit onszelf kunnen we nooit helemaal rechtvaardig zijn, maar als we Jezus’ offer aannemen en in Hem geloven, laat Hij ons achter Hem -de Rechtvaardige- schuilen, waardoor we niet aangeklaagd kunnen worden door Satan en ook God (de Rechter) niets verschuldigd zijn.

Het evangelie van de vrede als sandalen

Al denk je er wellicht zelf niet snel aan, sandalen/ schoenen zijn een belangrijk onderdeel van de wapenrusting van een soldaat.

Wie graag wandelt, zeker op ongelijk, rotsachtig en onvoorspelbaar terrein -zoals in de bergen- weet hoe belangrijk goede schoenen zijn. Dit geldt ook voor soldaten, die vaak -in weer en wind en op ongelijk terrein- lange afstanden afleggen. Als schoenen knellen of schuren, dan krijg je blaren. Als schoenen lekken, krijg je natte voeten, smetplekken en wellicht ook blaren. Schoenen hebben een stevige zool nodig, zodat je geen wonden oploopt door glasscherven of scherpe stenen én zodat je niet makkelijk valt en zwikt op hobbelig en ongelijk terrein. Een goed profiel is ook noodzakelijk; Romeinse soldaten hadden spijkers onder hun sandalen, zodat ze goed grip hadden en ze niet zouden uitglijden tijdens de strijd. Net zoals voetballers spikes onder hun schoenen hebben om niet uit te glijden op het veld.

 

Zonder goede schoenen kun je makkelijk uitglijden of geblesseerd raken (door scherpe stenen, glas, zwikken, blaren etc), waardoor je mank gaat lopen. In het dagelijks leven is het belangrijk om goede schoenen te dragen, maar als je ondertussen ook moet vechten, dan is het zeker belangrijk. Op blote voeten lopen in de strijd, is ronduit gevaarlijk.

 

Schoenen zijn gemaakt om op te lopen, niet om uren of dagen stil te staan of stil te zitten. Ze zijn gemaakt om in beweging te komen, in actie te komen. Niet om stil te staan en af te wachten wat er gaat gebeuren.

 

Hoe trek je het evangelie van de vrede aan als schoenen?

Het evangelie:

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’’ Mattheus 28:19-20

 

 En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.’ Marcus 16:15-16

Jezus kwam naar de aarde om redding te brengen en om echte vrede te brengen. En Hij gaf ons de opdracht om deze boodschap, het evangelie, over de hele wereld te verspreiden. Hij wil dat we alle mensen op aarde vertellen over wat Hij heeft gedaan, dat we in actie komen, het evangelie verkondigen en vrede verkondigen. Hij wil dat we een vredestichter zijn.

 

Als we het evangelie doorgeven, kan dat veel weerstand oproepen: daar moeten we op voorbereid zijn en er ons op kleden door goede schoenen aan te trekken. Met goede schoenen kunnen we er in vertrouwen op uit te gaan, want met God samen zullen we de tegenstand voor het evangelie wel kunnen dragen. Dit zijn de sandalen/ schoenen die God ons aanreikt in de geestelijke wapenrusting, zodat we stevig op onze benen staan en niet snel vallen of geblesseerd afhaken.

 

Het evangelie moet verspreid worden! Veel christenen denken dat zij dat niet hoeven te doen, dat alleen mensen met een speciale roeping dit moeten doen, maar dat is niet zo: iedere christen heeft de taak om het evangelie door te geven. Als wij het niet doen, dan doet niemand het en gaat een groot deel van de wereld verloren, omdat ze God niet leren kennen. Als we met Jezus willen leven, dan moeten we doen wat Hij ons heeft opgedragen en dan moeten we dus het evangelie gaan verkondigen. God wil ons hiervoor gebruiken, zodat wij -ieder persoonlijk- tot zegen kunnen zijn voor de wereld, maar ook omdat we er zelf veel van leren als we het evangelie doorgeven. Het brengt ons dichter bij God door over Hem te spreken én door voor Hem te lijden.

 

Het doorgeven van het evangelie kan een strijd zijn: niet alleen een strijd tegen eventuele weerstand vanuit onszelf en vanuit andere mensen, maar het is vooral ook een strijd tegen Satan. Satan probeert ons op alle mogelijke manieren tegen te houden en ons te demotiveren om het evangelie door te geven. Hij fluistert ons in dat het voor ons persoonlijk niet nodig is om te getuigen. Hij zegt bijvoorbeeld dat andere mensen het wel doen en wij andere taken hebben, dat wij het te druk hebben met andere ‘belangrijke’ dingen en dat het daarom niet voor ons geldt. Of hij zegt ons dat God het niet voor iedere christen zo heeft bedoeld, want Satan wil niet dat mensen gered worden doordat ze met het evangelie in aanraking komen. Juist door het evangelie te delen, wordt Satans macht over de mensheid verkleind, dan wordt zijn koninkrijk kleiner en Gods koninkrijk wordt uitgebreid.

 

Satan werkt er hard aan om te zorgen dat christenen ‘veilig’ binnen hun eigen christelijke groepje blijven hangen, dat ze actief zijn binnen hun eigen kerkmuren en dat ze zo weinig mogelijk buiten de kerk het evangelie doorgeven. En Satan slaagt er -helaas- maar al te goed in om christenen bezig te houden in hun eigen kerkelijke gemeente, waarbij er vaak erg weinig aandacht is voor het doorgeven van het evangelie aan buitenkerkelijken en al helemaal weinig aandacht is voor het persoonlijk doorgeven van het evangelie aan mensen in andere landen. Ja, de paar zendelingen die dit wel doen, worden hierin (financieel en met gebeden) ondersteund, maar daarmee wordt de eigen opdracht tot zending en evangelisatie makkelijk afgekocht.

 

Hoe kun je het evangelie verkondigen in je omgeving?

Eigenlijk is het heel makkelijk om het evangelie door te geven. Denk voor jezelf na wat Jezus voor jou persoonlijk betekent. Wat heeft Hij in jouw leven gedaan? Hoe leef jij je leven met Hem? Het is handig als je dit voor jezelf op papier zet en er wat uitgebreider over nadenkt om de dingen goed op een rij te krijgen. Vertel de mensen om je heen over wie Jezus is, over wie Hij voor jou is, over je eigen ervaringen en over Bijbelteksten of preken die je hebben aangesproken of verrast. Ga geen grote discussies aan om mensen te overtuigen, maar deel je (geloofs)leven gewoon met hen. Houdt niet steeds een grote preek, maar deel regelmatig iets en ga er dieper op in als ze je daarom vragen. Je kunt andere mensen niet dwingen om te gaan geloven, het is hun keuze. Maar als ze nooit horen wat het geloof precies inhoudt, dan zullen ze ook nooit gaan geloven. Wij kunnen getuigen, maar we kunnen andere mensen niet overtuigen. Bidt ondertussen dat God hen aanraakt, zodat ze het evangelie zullen aannemen.

 

'En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten’….Mattheus 10: 14 

Als mensen niets met het evangelie te maken willen hebben, raak dan niet gefrustreerd of gedemotiveerd, maar ga dan door naar andere mensen. Klop het stof van je voeten en ga verder…

 

‘Ik zeg jullie: iedereen die Mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God…. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’ Lukas 12: 8-12  

 

'Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je geselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.' Mattheus 10: 16-20 

Het kan zijn dat je tegenstand krijgt en echt moet gaan staan voor het evangelie. Daarbij kun je de neiging krijgen om het te ontkennen of te verloochen, omdat je bang bent voor de autoriteiten of het gerecht. Jezus roept ons op om Hem nooit te verloochenen. Hij belooft dat de Heilige Geest je zal helpen en je de woorden die je moet spreken in zal geven.

 

Het evangelie van de vrede:

'Vrede is een toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornissen, twist of strijd', aldus Wikipedia.

Rust en harmonie, wie is daar tegenwoordig niet naar op zoek? De wereld is gejaagd en druk, er zijn veel conflicten en veel zorgen. Veel mensen zijn innerlijk gewond -door andere mensen, door instanties, door verkeerde keuzes etc- en ze weten niet hoe ze hiervan kunnen herstellen. Heel veel mensen zijn op zoek naar vrede en rust, maar ze zoeken vaak op de verkeerde plaatsen, juist ook omdat veel christenen niet laten zien wat echte vrede is en welke vrede Jezus hen heeft gegeven.

 

De nood in de wereld is groot, maar veel christenen leven in hun eigen wereldje en zijn erg op zichzelf -en soms ook op medechristenen- gefocust, maar niet op de mensen met noden om hen heen. Wellicht vinden ze het ook spannend om stappen te zetten om naar de ‘verloren zielen’ te gaan om hen te helpen echte vrede te vinden. Maar daarom heeft God ons deze wapenrusting juist ook gegeven: trek de sandalen van de vrede van het evangelie aan, de Heilige Geest zal je dan helpen. Als je ze niet aantrekt, dan zul je zelf uitglijden of je bezeren in het leven, waardoor je niet bruikbaar bent in Gods koninkrijk.

 

God wil dat we vredestichters zijn, dat we vrede en liefde brengen op aarde. Dat we, zover het van ons afhangt, in vrede leven met de mensen om ons heen. Ook dat is een manier om het evangelie door te geven: dat je zorgt dat je in vrede leeft met anderen. Dat je conflicten uit de weg gaat of oplost, dat je je excuses aanbiedt als je iets verkeerd hebt gedaan of als je iemand pijn hebt gedaan, dat je het goedmaakt met andere mensen. Dat je de nederige bent en de eerste stap zet om het weer goed te maken, al heeft de ander wellicht net zoveel -of zelfs meer- schuld aan het conflict dan jij: neem de stap om jouw fouten toe te geven en om vergeving te vragen. Dan gebeuren er wonderen en worden mensen geraakt door het evangelie.

 

Conflicten zijn het tegenovergestelde van vrede. Als er een conflict speelt, ben je een makkelijke prooi voor Satan, omdat je vecht tegen de ander, jezelf of zelfs tegen God. Dan heb je namelijk geen oog meer voor Satan en kan hij je makkelijk raken door zijn scherpe stenen, glassplinters of glibberige ondergrond (allerlei verleidingen en misleidingen), die ervoor zorgen dat je wegglijdt, valt of geblesseerd raakt. Hij probeert jouw vrede weg te nemen, door ervoor te zorgen dat je God en Zijn vrede uit het oog verliest. Als je jezelf erg zielig vindt, wanneer je erg boos of gefrustreerd bent of als je je veel zorgen maakt, dan heb je geen goede schoenen meer aan en ben je erg kwetsbaar voor deze aanvallen van Satan.

 

Samenvattend: Het aantrekken van de sandalen van het evangelie betekent dus dat je, met behulp van de Heilige Geest, op pad gaat om het evangelie door te geven aan mensen die God nog niet kennen, dat je Zijn vrede doorgeeft, een vredestichter bent en zelf in vrede leeft -voor zover het van jou afhangt- met iedereen om je heen.

Het geloof als schild tegen de brandende pijlen

‘En draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven’. Efeziërs 6:16

 

Brandende pijlen

Er komen pijlen op ons af: dit zijn aanvallen, verleidingen, misleidingen en listen van de duivel. Ze komen in grote aantallen op ons af. Het zijn geen gewone pijlen, maar brandende pijlen. Die kunnen ons op twee manieren verwonden. Ze kunnen ons -net als een gewone pijl- verwonden, beschadigen en pijn doen. Daarnaast kunnen ze een brandwond veroorzaken of nog erger: iets in de brand steken, in vuur en vlam zetten.

 

De pijlen zijn echt op jou persoonlijk gericht. Satan zoekt voor iedereen de pijlen uit die hem/ haar kunnen raken en verleiden. Ieder mens heeft zondige begeerten in zich, zondige hartstochten. Satan probeert je over te halen om aan deze begeerten toe te geven. Hij weet wat er speelt in je leven en hij kent je kwetsbare kanten. Hij kijkt wat er bij je past en schiet die pijlen op je af waar jij gevoelig voor bent: twijfel, hoogmoed, controledwang, onreinheid, afgunst, begeerten, haat, regeltjes etc.

Met de brandend pijlen probeert hij je diepe verlangens en twijfels op te wekken, hij probeert verkeerde passies bij je op te wekken en je in vuur en vlam te zetten voor verkeerde begeerten, vaak doet hij dat door bepaalde gedachten bij je in te fluisteren.

 

Brandende pijlen kunnen ook pijnlijke omstandigheden zijn, waardoor je aan God kunt gaan twijfelen of waardoor je kunt gaan zwelgen in zelfmedelijden, zoals bij ziekte, verdriet, vervolging, laster, dwaalleer en valse beschuldigingen.

 

Veel pijlen worden op je afgeschoten door mensen uit je naaste omgeving, ook door mensen die je kent en vertrouwt en die zich onbewust zijn van de pijlen die ze op je afvuren. Jij kunt op die manier ook brandende pijlen op andere mensen afvuren, als je niet uitkijkt.

De hele dag door komen er dergelijke pijlen op je af, je moet hier 24uur per dag klaar voor zijn en waakzaam zijn. Op de momenten dat je het zwaar en moeilijk hebt, komen er extra veel pijlen jouw kant op, omdat je dan vaak kwetsbaarder bent en Satan erop hoopt dat hij dan een ingang bij je vindt.

 

Het schild van het geloof

‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.’ Hebreeën 11:1

De brandende pijlen zijn echt op jou gericht. Je moet je dus beschermen. Zonder bescherming is er geen kans dat je niet geraakt wordt. De pijlen komen dag en nacht op je af, dus je moet je dag en nacht beschermen.

 

Een schild is een groot wapen, waarachter je je helemaal kunt verschuilen als je wordt aangevallen. Het is onmisbaar in de strijd. Als je het goed gebruikt, dan houdt het alle pijlen tegen. Soldaten hadden vroeger vaak een natte doek over hun schild heen, hiermee hielden ze niet alleen de pijlen tegen, maar daardoor doofde ook het vuur van de pijlen.

 

Een schild kun je alleen gebruiken om je te verdedigen, je kunt er andere mensen niet mee aanvallen. Het is wat dat betreft ook een vrij passief wapen: als je het op een goede manier vasthoudt, dan geeft het je bescherming. Verder hoef je er niets mee te doen.

Zo is het ook met het schild van het geloof: je mag je helemaal verschuilen achter Gods beloften als je wordt aangevallen. Je hoeft de pijlen niet uitgebreid te gaan analyseren, niet te bedenken wat voor schade ze hadden kunnen toebrengen, waar ze precies vandaan kwamen en hoe je ze op een andere manier zou kunnen ontwijken. Je hoeft je alleen maar te verschuilen achter het geloof. Dat houdt in dat je mag vertrouwen op God en Zijn Woord, dat je je mag vasthouden aan Zijn beloften, wat je ook ziet, hoort, voelt of ervaart. Het geloof houdt niet alleen de brandende pijlen tegen, maar dooft ze ook. De kracht gaat er helemaal af.

 

Samenvattend: De hele dag komen er vurige pijlen van verleiding en misleiding op je af, je kunt je hiertegen beschermen door in alles op God te vertrouwen en door je te verschuilen achter en je vast te houden aan Gods beloften.

De helm van de verlossing:

Deze helm wordt ook wel de helm van de redding, de helm van het heil, de helm van de zaligheid en de helm van de hoop der zaligheid genoemd.

Een helm draag je op je hoofd, om je hersenen en schedel te beschermen. Deze helm van de verlossing mogen we gebruiken om onze gedachten te beschermen. Onze gedachten zijn een zwakke en kwetsbare plek.

 

De helm werkt twee kanten op. Allereerst beschermt de helm onze gedachten voor invloeden van buiten. Satan richt zich vaak op onze gedachten, hij fluistert ons allerlei gedachten en twijfels in, waarbij hij ons probeert te verleiden en te misleiden. Hiervoor hebben we bescherming nodig. Daarnaast beschermt de helm ons ook voor de invloed van binnenuit. Onze gedachten kunnen zelf ook slecht zijn, het kwaad zit dan al binnen in ons. We hebben dus ook bescherming nodig tegen onze eigen slechte gedachten, begeerten, moedeloosheid en ongeloof.

 

Met de helm der verlossing richten we onze gedachten op God, op Zijn redding en verlossing. Alleen door ons vast te houden aan Jezus’ redding, kunnen we de geestelijke strijd in ons denken winnen. We mogen met zekerheid geloven dat Jezus ons heeft gered en ons daaraan vasthouden, hiermee kunnen we elke twijfel afweren. Niets kan ons scheiden van Gods liefde.

 

‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.’ Romeinen 8: 38-39

Het zwaard van de Geest: Gods woord

 ‘Het woord van God is krachtig en vol leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard’ Hebr. 4:12

Bij de geestelijke wapenrusting is het zwaard het enige echt aanvallende wapen. Een zwaard kun je zowel gebruiken om aan te vallen als om te verdedigen. Om een zwaard goed te kunnen gebruiken, moet het scherp zijn én je moet bedreven zijn in het gebruik ervan. Hoe meer je met een zwaard oefent, hoe handiger je ermee wordt.

Gods Woord, de door de Geest geïnspireerde Bijbel, is ons zwaard in de geestelijke strijd. Voor iedere christen is het belangrijk om de inhoud van de Bijbel te kennen en om deze ook op een juiste manier te kunnen gebruiken. Gods woord heeft een enorme kracht, maar kan alleen krachtig werken als het op de juiste manier gebruikt wordt.

 

Jezus laat ons zien hoe we de Bijbel als zwaard moeten gebruiken

‘Jezus is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest, doch zonder te zondigen’ Hebr. 4: 15

 In de Bijbel staat dat Jezus op dezelfde manier door Satan werd verzocht als wij. Satan heeft tijdens Jezus’ leven op veel verschillende manier geprobeerd om Jezus tot zondigen te brengen, maar het is hem niet gelukt. Er staat niet beschreven wat Satan allemaal in detail gedaan heeft tegen Jezus en hoe Jezus daarop reageerde, maar in Mattheus 4 staat wel uitgebreid beschreven hoe Jezus ‘de schriften’ meerdere keren gebruikt om de aanvallen van Satan af te slaan.

 

‘Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen’. Mattheus 4: 1-11

Jezus belangrijkste wapen hier was de schrift; Gods geschreven Woord. Steeds als Hij door Satan op de proef werd gesteld zei Hij: ‘Er staat geschreven….’ En dan weerlegde Hij Satans verzoek.

 

Wat doet Satan precies om Jezus te beproeven?

Jezus had honger en was lichamelijk verzwakt door een periode van vasten. Satan wist dat en speelt daar handig op in. Voor de vastenperiode was Jezus gedoopt in de Jordaan, waarbij God vanuit de hemel sprak ‘Dit is Mijn Zoon’. (Matt 3: 16-17). Satan is listig en ontkent Gods uitspraak niet, maar hij trekt de uitspraak in twijfel. Hij vraagt Jezus om te bewijzen dat Hij echt Gods Zoon is. En daarbij probeert Hij Jezus ook meteen te verleiden om wonderen te doen (stenen in brood veranderen) voor Zijn eigen gemak en comfort (toegeven aan de honger/ lichamelijke noden), zodat Jezus Gods kracht egoïstisch gaat gebruiken en niet in gehoorzaamheid aan God, voor het helpen en redden van andere mensen.

Jezus hoeft aan Satan helemaal niets te bewijzen en Hij weerstaat de verleiding. Hij kent de schriften uit Zijn hoofd, en kapt Satan daarmee af. Jezus vertrouwt ook blindelings op Zijn Vader in de hemel en weet dat God voor Hem zal zorgen en Hem eten kan geven als het nodig is.

 

Dan neemt Satan Jezus mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. Opnieuw probeert hij twijfel te zaaien of Jezus wel Gods zoon is en daarbij speelt hij ook in op het vertrouwen van Jezus in God Zijn Vader. Hij probeert de relatie tussen de Vader en de Zoon te verstoren.

Satan kent de schriften heel goed. Hij gebruikt Gods Woord ook als een zwaard. Satan viel Jezus aan met dit zwaard en zal ook ons met dit zwaard aanvallen. Alleen verdraait hij de Bijbelteksten net een beetje, waardoor het lijkt alsof hij gelijk heeft, maar het klopt niet. Jezus kent de schriften goed en weet meteen dat Satans uitleg niet klopt. Opnieuw slaat Hij terug met de schrift: ‘Er staat geschreven….’.

 

Vervolgens neemt Satan Jezus mee naar een hoge berg en probeert Hem te verleiden tot macht en roem als Hij Satan zal aanbidden en vereren. Jezus stuurt hem dan weg, weer met woorden uit de Bijbel: ‘Er staat geschreven dat je alleen God mag aanbidden en vereren’.

En Satan gaat weg!  

 

Wat kunnen we hiervan leren?

Jezus weet precies wat er in de Bijbel staat en wat God daarmee heeft bedoeld. Hij laat zich niet verleiden, ondanks Zijn honger/ lichamelijke ongemakken. Hij gebruikt Bijbelteksten om Satan te weerstaan.

We hebben Bijbelkennis nodig, het Woord van God is ons wapen. Het gaat niet om onze eigen mening of gevoelens in een bepaalde situatie of over onze eigen interpretatie van de Bijbel. Het gaat om Gods Woord en Zijn bedoeling hiermee.

 

Dit is een zwak punt in de huidige westerse wereld en dat was het ook al in de tijd van het Oude Testament, waarin God tegen Hosea zegt ‘Mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis’, Hosea 4:6

Verschillende keren staat er in de Bijbel dat we dag en nacht Zijn woord moeten overdenken. ‘Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen’. Jozua 1:8

 

We hebben Bijbelkennis nodig. Zonder Bijbelkennis laten we ons makkelijk meeslepen door dwaalleraren en valse profeten. Zij zijn, net als Satan, een kei in het verdraaien van de Bijbelteksten. Als we zelf niet goed weten wat er precies staat en wat ermee wordt bedoeld, dan kunnen we dat niet herkennen.

 

Verder kunnen we Bijbelkennis nodig hebben als houvast. In landen waar christenvervolging is, leren mensen vaak Bijbelteksten uit hun hoofd. Ze hebben meestal ook geen eigen Bijbel en zijn al blij als ze een pagina uit de Bijbel krijgen die ze uit hun hoofd kunnen leren. Deze losse pagina’s worden dan daarna weer omgewisseld voor andere pagina’s. In landen waar iedereen makkelijk een Bijbel kan kopen -zoals Nederland-, waar mensen soms veel verschillende Bijbels bezitten of teksten op internet kunnen opzoeken, beseft men vaak niet wat voor krachtig goud men in handen heeft met dit Bijbel bezit.

 

Om de Bijbel als effectief wapen te kunnen gebruiken, dan moet de inhoud hiervan altijd binnen handbereik zijn als we het nodig hebben. Satan probeert ons immers de hele dag te verleiden en te misleiden, dan moeten we ook altijd goed bewapend zijn. Daarom is het verstandig om -naast de algemene Bijbelse lijnen en verhalen- ook Bijbelteksten uit je hoofd te gaan leren, zodat die deel gaan uitmaken van je wapenuitrusting. Wanneer je veilig thuis zit, dan kun je zonder problemen in de Bijbel lezen. Maar als je vervolgd wordt, ontvoerd wordt, in de gevangenis komt of in een andere dramatische situatie terechtkomt waar je geen Bijbel ter beschikking hebt, dan is het goed om teksten in je hoofd te hebben die je bemoedigen en op God wijzen, zodat je je eraan kunt vasthouden. Niet alleen in crisissituaties is het belangrijk om Bijbelteksten uit je hoofd te kennen, God spreekt vaak tegen christenen doordat er ineens een Bijbeltekst (of christelijk lied gebaseerd op de Bijbel)  in hun hoofd opkomt om hen te bemoedigen of de weg te wijzen, gewoon tijdens het bidden, of als je in gedachten bent tijdens het wandelen of fietsen buiten. 

 

Satan weet hoe belangrijk Gods Woord is en hij zal dan ook proberen om jou (en andere christenen) ervan af te houden om persoonlijk de Bijbel te bestuderen. Hij wil dat je onwetend blijft. Hij maakt je wijs dat het genoeg is dat je naar de kerk gaat. En dat je verder misschien een dagboekje leest of een podcast luistert, maar hij fluistert je in dat je niet zelf in de Bijbel hoeft te lezen.

Hij probeert je te verleiden om je tijd op een andere manier te besteden, zodat je geen tijd en ruimte meer over hebt voor Bijbellezen. Zo verleidt hij je met allerlei afleidende dingen die je tijd en hoofd vullen met ‘troep’, (zoals social media, tv, gamen, smartphones etc) en probeert je ervan te overtuigen dat de wijsheid en kennis van de wereld veel belangrijker is dan Bijbelkennis.

Laat je niet van de wijs brengen en lees zelf dagelijks in de Bijbel, overdenk wat je hebt gelezen, bid erover, zoek zo nodig in studiebijbels na wat er precies wordt bedoeld, maar vaar nooit alleen op de kennis, uitleg en interpretatie van voorgangers, schrijvers, podcastmakers en andere mensen die je willen helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Deze dingen kunnen je wel helpen om te groeien, maar je moet altijd toetsen of hun boodschap echt Bijbels is. Je moet er zelf mee aan de slag om (God door de) Bijbel tot je te laten spreken.

 

Hoe doe je dat?

Het is goed om iedere dag op een vaste tijd de tijd te nemen om met God door te brengen, te bidden en de Bijbel te bestuderen. Dietrich Bonhoeffer (Duitse theoloog, verzetsman en martelaar) en Rick Warren (oprichter Saddleback church) geven allebei aan dat het goed is om je dag met Bijbellezen en gebed te beginnen en te eindigen. De eerste tijd van de dag is voor God en de laatste tijd van de dag ook. Rick Warren raadt hierbij aan om je Bijbel open op je kussen of nachtkastje te laten liggen, zodat je dan meteen weer verder kunt waar je was gebleven. Als deze momenten voor jou niet goed uitkomen, kies dan voor een ander tijdstip, maar sla het niet over.

 

Laat wat je hebt gelezen goed tot je doordringen. Overdenk het, mediteer erover, bid erover. Het is goed om dus ook teksten uit je hoofd te leren. Je kunt elke dag (of elke week) een vers opschrijven en in je hoofd stampen of een andere manier bedenken die bij je past.

Zoals eerder gezegd, is het belangrijk dat je delen van de Bijbel uit je hoofd kent, want er kunnen tijden komen dat je geen Bijbel en geen internet bij de hand hebt, maar je wel je hoop en houvast uit de Bijbel moet halen. Mensen die in oorlog leven, op de vlucht zijn, vervolgd worden, gegijzeld zijn of in de gevangenis zitten, geven regelmatig aan hoe belangrijk het voor hen was om Bijbelteksten te kennen die ze steeds weer konden overdenken en waaruit ze troost en moed konden halen. Wanneer jij je vult met Gods Woord, dan zal de Heilige Geest het weer in je gedachten brengen op momenten dat je het nodig hebt.

 

Er zijn veel mogelijkheden om -samen of met anderen- je Bijbelkennis te verbeteren, zoals:

 • Zelf de Bijbel lezen en er naslagmateriaal bij gebruiken.
 • Bijbelstudieboekjes gebruiken
 • Boeken gebruiken over Bijbelstudie methoden, die je helpen om op een gestructureerde manier Bijbelteksten te lezen en te interpreteren.
 • Lid worden van een Bijbelstudiegroep
 • Een Bijbelcursus volgen (online is er veel aanbod).

Gebed geleid door de Geest

‘En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;' Efeziërs 6:18

 

'Bidt zonder ophouden’ 1 Thess. 5:17

 

‘Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.’ Mattheus 6: 9-13

Zonder gebed hebben de wapens van de wapenrusting geen kracht. Als we beschermd willen zijn door de geestelijke wapenrusting, dan moeten we leven uit Gods Geest en voortdurend met God in contact zijn. Daarvoor is het nodig om voortdurend in gebed te zijn.

We kunnen overal bidden: we kunnen altijd, op elk moment en waar we ook zijn met God spreken in ons hoofd en in onze gedachten. Daarbij moeten we ons laten leiden door de Geest en dus niet door onze eigen egoïstische wensen en motieven.

 

Waarvoor moeten we bidden?

Jezus leerde Zijn volgelingen het 'Onze Vader' bidden. In het ‘Onze Vader’ staan alle punten waar we voor moeten bidden. Daarmee bidden we ook ‘leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’.

 

Andere gebedspunten:

 • Bid voor je medechristenen, voor alle gelovigen op de wereld. Dat ze dicht bij God blijven, stand houden en Gods evangelie zullen doorgeven.
 • Dat Gods koninkrijk op aarde zal groeien en dat Satans macht wordt afgebroken.
 • Bid voor bescherming: voor jezelf en voor alle christenen, dat je niet verleid en misleid wordt door Satan en zijn demonen.
 • Bid dat je de geestelijke wapens goed leert gebruiken en dat je waakzaam zult blijven.
 • Bid voor wijsheid en inzicht in je leven, dat je de juiste keuzes maakt en de juiste dingen doet.
 • Bid dat de vrucht van de Geest in je leven steeds meer ruimte krijgt, bid om liefde, barmhartigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zelfbeheersing, geduld, blijdschap en vrede.
 • Bid of God je wil aanwijzen wat je fout hebt gedaan, zodat je het goed kunt maken en de volgende keer niet opnieuw deze fout zult maken.
 • Bid of God je de gave van onderscheiding der geesten wil geven, zodat je duidelijk kunt zien of iets wel of niet van God is.
 • Je kunt ook bidden dat Satanische systemen worden afgebroken: politieke en religieuze systemen zoals communisme, fascisme, occulte/ andere religies, terrorisme, dictatorschap etc. We kunnen de Heilige Geest vragen ons te helpen zulke situaties te onderscheiden en Hij zal het doen.

 

We moeten leren hoe we voor en hoe we tegen iets kunnen bidden. In de Bijbel staat heel veel over gebed, hier kun je een studie over doen.

 

Jezus liet ons zien dat sommige geestelijke overwinningen alleen behaald kunnen worden in gebed. Door gebed kunnen kwade machten gebroken worden. Jezus leerde ons ook dat sommige boze geesten zo machtig zijn dat ze alleen gebonden of uitgedreven kunnen worden door een combinatie van vasten en gebed.

‘Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten’. Mattheus 17:21

Nog wat extra aandachtspunten:

Satan wegsturen:

‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen’. Mattheus 4:10-11

 

‘Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak Hij de onreine geest streng toe en zei: ‘Geest die doof en stom maakt, Ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ Marcus 9:25

 

‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten’. Jakobus 4: 7

 

‘Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.’ Lucas 10:19

Jezus stuurde Satan weg, dat mogen wij ook doen. Met behulp van de geestelijke wapens die God ons gegeven heeft, kunnen wij hem weerstaan en hem zelfs op de vlucht jagen.

 

Dit is geen trucje en kan alleen als je God en kent en met Hem leeft.

‘Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden kwade geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden: ‘Ik bezweer je bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd!’ Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de kwade geest gaf hun ten antwoord: ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ De man die door de kwade geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten’. Handelingen 19: 13-16

De zonen van Skevas gebruikten de naam van Jezus om kwade geesten uit te drijven. Dat bleek niet genoeg. Ze hadden geen relatie met Jezus en daarom hadden hun woorden geen kracht. Ze vertrouwden op een methode en niet op Jezus. Ze gebruikten de geestelijke wapenrusting niet en dachten dat ze alleen aan Jezus’ naam genoeg hadden. Satan is daar niet van onder de indruk en liet zich dus door hen niet wegjagen.

 

De strijd zal nooit te zwaar zijn

 ‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.. 1 Kor 10: 13

God staat strijd toe in ons leven. Als we denken dat we nooit meer strijd zullen meemaken als we christen worden, dan klopt dat niet. Jezus had Zijn hele leven te maken met tegenstand en strijd, wij zullen dat ook moeten doorstaan. Maar dat betekent niet dat je daarvoor altijd bang moet zijn en in angst moet leven. Hoe beter we God leren kennen en hoe meer we de geestelijke wapens gaan gebruiken, hoe meer vrede en rust we zullen ervaren, ook midden in de strijd.

God zal nooit toelaten dat de strijd te zwaar voor ons wordt. Het kan wel te zwaar voelen en als we de strijd zonder God aangaan, is het wel te zwaar. God geeft ons de geestelijke wapens, daarmee zijn we beschermd, al kan het nog moeite kosten en pijn doen. Daarbij neemt God een deel van de strijd van ons over en Hij geeft ons ook een uitweg uit de beproeving, zodat we er goed doorheen kunnen komen. Satan kan niet verder gaan dan God toelaat en met behulp van Gods geestelijke wapens, kunnen we de duivel weerstaan en hem zelfs op de vlucht jagen.

 

Satan kan ons wel tegenwerken en (tijdelijk) dingen tegenhouden in ons leven

‘We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen – ik, Paulus, niet in de laatste plaats –, maar Satan heeft het ons belet’. 1 Thess. 2: 17-18

Paulus deed een aantal pogingen om naar Thessalonica te reizen, maar het mislukte iedere keer. Achter deze mislukte pogingen zag Paulus de hand van Satan.

 

‘Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door je te verootmoedigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.’ Daniel 10:12-14

Daniel was in de rouw. Hij had een grote nood op zijn hart, waarvoor hij drie weken aan het bidden en vasten was. Toen kreeg hij een visioen waarin een hemels persoon hem vertelde dat zijn gebed al wel meteen was gehoord en dat hij naar Daniel toe was gestuurd, maar dat de vorst van het Perzische rijk (waarschijnlijk een hemelse demonische machthebber die verbonden is aan Perzië) hem had tegengehouden. Na 21 dagen kwam de engel Michael (een sterkere engel) hem helpen, zodat de boodschapper naar Daniel kon gaan.

Dit gedeelte laat iets zien van de strijd in de hemelse gewesten, waardoor wij als mensen soms ook moeten wachten en dingen worden tegengehouden.

 

Satan probeert ons van onze taak af te houden. Hij probeert van alles om te verhinderen dat we de taken uitvoeren die God voor ons heeft bedacht. Maar we moeten niet automatisch achter iedere hindernis Satan zien. Er is onderscheid nodig. Daarvoor kunnen we God bidden om onderscheid en hulp. Zendeling James Fraser gaf een voorbeeld van wat hij dan bad: ‘Heer als deze hindernis van u is, dan aanvaard ik hem, maar als hij van de vijand is, dan verwerp ik hem in Jezus' naam’.

De geestelijke wapenrusting samenvatting

24 uur per dag moeten we waakzaam zijn en de wapenrusting dragen, want Satan is altijd bezig om ons te proberen te verleiden en misleiden, zodat we van God afdwalen en krachteloos zijn.

De geestelijke wapenrusting
De gordel van de waarheid • Door en door integer en betrouwbaar zijn • In alles de waarheid spreken en nooit liegen, geen leugentjes om bestwil. • Dicht bij Jezus blijven en leven zoals Hij -die de Waarheid is- leefde
De gerechtigheid als harnas • Rechtvaardig leven: door goede dingen te doen en slechte dingen laten. • Onrecht heeft geen plaats in je leven en je komt op voor onrecht tegen andere mensen. • Je houdt je aan de wet van God en van het land waarin je woont (voor zover deze niet tegen God ingaat) • Jezus’ offer aannemen en in Hem geloven, dan mogen we achter Hem (de Rechtvaardige) schuilen met onze zondige natuur, zodat we niet kunnen worden aangeklaagd door Satan en ook God niets verschuldigd zijn.
Het evangelie van de vrede als schoenen • Iedere christen moet het evangelie doorgeven aan mensen die God nog niet kennen, laat dat niet aan anderen over. • Zijn vrede doorgeven, een vredestichter zijn • Zelf in vrede leven -voor zover het van jou afhangt- met iedereen om je heen.
Het geloof als schild • De hele dag komen er vurige pijlen van verleiding en misleiding op je af, hiervoor mag je bij God schuilen. • In alles op God vertrouwen • Je vasthouden aan Zijn beloften
De helm van de verlossing • Je gedachten beschermen door ze op God te richten, op Zijn redding en verlossing, op Zijn goedheid. • Blokkeren van je eigen slechte/ zondige gedachten en twijfels • Blokkeren van de influisteren van Satan die je probeert te verleiden en misleiden.
Gods Woord als zwaard • Iedere christen moet Bijbelkennis hebben, daarvoor moet je moeite doen. • Zelf dagelijks in de Bijbel lezen en overdenken wat God ermee bedoelt. • Bijbelteksten uit je hoofd leren voor als er momenten komen dat je geen Bijbel bij de hand hebt (vervolging, oorlog, gevangenschap etc). • Ons sterkste wapen tegen dwaalleraren (waarvan er heel veel zijn): als we niet precies weten wat er in de Bijbel staat, worden we makkelijk meegezogen in on-Bijbelse dwaalleren.
Voortdurend bidden in de Geest • Zonder gebed hebben de geestelijke wapens geen kracht • Dit bidden is een volledige overgave aan God/ aan de Geest. • Niet egoïstisch bidden om onze eigen verlangens, maar bidden naar Gods wil. • Bidden om de boze machten te verbreken en de christenen te beschermen, te helpen standhouden en te laten overwinnen.