Valse profeten / Dwaalleer

God sprak in de woestijn één keer direct tegen het volk Israël. Daar werden de mensen zo bang van dat ze vroegen of Hij voortaan via Mozes tegen hen wilde spreken. God beloofde het volk Israël om voortaan tegen hen te spreken door middel van profeten.

 

En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven. Exodus 20: 18-19

 

Hij zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals ik (Mozes). Naar hem moet u luisteren. U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.’ De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven, en hij zal het volk alles overbrengen wat Ik hem opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet het waagt om in mijn naam iets te zeggen dat Ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.’ Misschien vraagt u zich af: Hoe weten we dat een profetie niet van de HEER komt? Dit is het antwoord: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt. Deutr 18: 15- 22

 

Ware profeten in de Bijbel:

God kwam Zijn belofte na en in de hele Bijbel kunnen we lezen over Zijn profeten, die Gods woorden doorgaven aan het volk.

 

Wat zijn de kenmerken van een ware profeet in de Bijbel?

Een profeet is iemand die namens God spreekt, die Gods woorden doorgeeft. Iemand die Gods wil bekend maakt.

Een profeet werd door God uitgekozen en ze boden zichzelf dus niet aan voor deze taak. Het waren heel diverse mensen vanuit alle delen van de bevolking. Amos was bijvoorbeeld een schapenfokker, Ezechiël, Jeremia en Zacharia kwamen uit priesterfamilies, Habakuk was mogelijk een leviet, een officiële tempelprofeet, Elisa was een landbouwer, Sefanja kwam uit de koninklijke familie, Daniel kwam uit de adellijke kring en mogelijk ook uit de koninklijke familie. Van veel profeten is hun achtergrond niet bekend. God koos mensen uit die helemaal aan Hem waren toegewijd. Ze hoefden zelf niet heel goed en belangrijk te zijn, ze moesten vooral leren luisteren naar God en Zijn woorden doorgeven aan de mensen.

 

De koningen van Israël en Juda konden altijd Gods profeten raadplegen om te vragen wat ze in een bepaalde situatie moesten doen. Regelmatig kwamen profeten ook ongevraagd naar de koningen toe om hen te vertellen wat ze moesten doen of om hen te waarschuwen. De goede, Godvrezende, koningen luisterden naar hen, de slechte koningen niet.

 

Soms vertelde profeten namens God wat er in de toekomst zou gaan gebeuren, ze wisten hierbij over het algemeen zelf niet wanneer, in welke tijdsperiode, dat precies zou gaan gebeuren.

 

Profeet zijn was/ is geen erebaantje

Het was bepaald geen erebaantje om profeet te zijn. Het was een zware en moeilijke taak. Profeten waren meestal niet geliefd, maar werden bespot en veracht, omdat ze waarschuwingen van God doorgaven waar de mensen niet op zaten te wachten. Ze moesten de mensen confronteren met hun slechte levensstijl en men wilde die levensstijl niet opgeven voor God.

Veel van de profeten werden gehaat en geminacht, sommigen werden gedood. De profeet Zecharja, die het volk wees op hun afgoderij -ze vereerden namelijk allerlei afgodenbeelden en asjerapalen-, werd zelfs in het voorhof van de tempel gestenigd. (2 Kron. 24: 20-21)

Vaak moesten profeten het volk waarschuwen dat ze de verkeerde kant opgingen, omdat het volk niet leefde zoals God het wilde. Ze moesten hen waarschuwen dat ze moesten stoppen met afgoden dienen, met trots en arrogant zijn en ze moesten de mensen eraan herinneren dat ze moesten zorgen voor de weduwen en wezen. Daarbij waarschuwden ze het volk, dat God hen zou straffen als ze doorgingen op hun foute weg. Meerdere profeten hebben gewaarschuwd voor Gods straffen: vaak waarschuwden ze voor de pest, honger en het zwaard. En voor wegvoering van het volk in ballingschap.

 

De waarschuwingsprofetieën kwamen uit

Deze straffen kwamen ook uit: Israël (het 10-stammenrijk) werd als eerste zwaar gestraft. Het had veel slechte koningen/ leiders, waardoor er in het land veel afgoden werden vereerd. In 722 v. Chr. werd hun hoofdstad Samaria overwonnen door de Assyriërs en veel mensen uit Israël werden in ballingschap weggevoerd naar Assyrië. 

Juda en Benjamin (het tweestammenrijk, geleid door het huis van David) kreeg nog een kans om zich te bekeren. De goede koningen Hizkia en Josia zuiverden het land, maar hun zonen brachten het volk weer terug in de afgoderij. Bij de belegering van de stad Jeruzalem door andere volken/ de Babyloniërs kwamen veel inwoners om door honger en ziekten. Tussen 605 en 586 v. Chr.  werd in meerdere fasen het grootste deel van de bevolking van Juda en Jeruzalem weggevoerd naar Babel, de mensen die zich verzetten werden met het zwaard gedood. In 586 v. Chr. werden Jeruzalem en de Tempel verwoest. (De Babylonische ballingschap en de verwoesting van de Tempel)

 

Ware profeten bleven God trouw, ook als ze bedreigt, gevangen genomen, gemarteld en gedood werden. Ze waren er niet om andere mensen te pleasen en zelf in een goed blaadje te komen, maar om Gods wil door te geven.

 

Jezus over de profeten:

Jezus was ook een profeet. Hij ging bewust naar Jeruzalem om daar gedood te worden ‘een profeet hoort niet om te komen buiten Jeruzalem’, zei Hij. En Hij beschuldigde Jeruzalem ervan dat het de profeten doodt en niet wil luisteren naar Gods woorden, die erop gericht zijn om hen goed te laten leven en om hen te beschermen. Daarom werd de tempel aan zijn lot overgelaten en zou opnieuw worden verwoest in 70 na Chr.

Jezus zegt ook dat Hij nog meer profeten zal sturen, waarvan sommigen ook gedood, gestenigd of vervolgd zullen worden.

 

Lukas 13: 33-35Maar Ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want een profeet hoort niet om te komen buiten Jeruzalem – Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie tempel wordt aan zijn lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie zullen Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”

 

Mattheus 23: 34-39 ‘Daarom, luister! Ik stuur profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie toe. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen. Zo zal al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen de tempel en het altaar. Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie tempel wordt geheel aan zijn lot overgelaten. Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”’

Valse profeten

Al bij de belofte dat God profeten zal sturen, in Deuteronomium 18, waarschuwt Hij dat er ook valse profeten zullen komen. Door de hele Bijbel heen wordt er voor gewaarschuwd en Jezus waarschuwt er later ook voor.

Door de hele geschiedenis heen zijn er valse profeten geweest en die zullen er altijd zijn volgens de Bijbel. Hoe dichter we bij het einde der tijden komen, hoe meer valse profeten en dwaalleraren er lijken te komen. We moeten heel alert zijn en leren om ze te herkennen, zodat we niet meegaan in hun mooie praatjes en beloften.

 

Wat zijn valse profeten?

Valse profeten zijn mensen die net doen alsof ze een boodschapper van God zijn, maar zij geven niet Gods boodschap door, maar hun eigen boodschap (hun eigen inzichten, gedachten, gevoelens en wensen) of een boodschap die hen is ingegeven door Satan of een demon.

 

Valse profeten wijzen mensen meestal niet op hun zonden, zodat de mensen niet worden opgeroepen om zich te bekeren.

Ze hebben vaak mooie boodschappen en mooie beloften, waardoor ze geliefd zijn.

Ze preken een valse vrede en vertellen wat mensen willen horen, terwijl ze er ondertussen voor zorgen dat mensen van God afdwalen en zelfs tegen God in opstand komen.

Hun boodschap is niet in overeenstemming met de Bijbel, maar lijkt er vaak wel zoveel op dat veel mensen geloven dat ze de waarheid spreken.

 

Valse profeten spreken regelmatig ook valse boodschappen en leugens uit over de levens van gelovigen. Woorden die ze helemaal niet van God hebben gehoord, waarmee ze de mensen bemoedigen en zogenaamd opbouwen in het geloof.

Jezus over de valse profeten:

Mattheus 7: 15-20 ‘Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.’

 

Mattheus 24: 11 ‘Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden.’

 

Mattheus 24: 24-27 ‘Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de Mensenzoon komen.

Valse profeten in christelijke gemeenten en christelijke organisaties

Er zijn veel valse profeten/ dwaalleraren actief binnen de kerken en christelijke organisaties. Daardoor worden veel christenen misleid, omdat ze denken dat het wel zal kloppen wat deze mensen zeggen.

Juist binnen de kerken wil Satan verwarring scheppen en mensen bij God vandaan trekken, dus het is geen verrassing dat ook juist daar veel valse profeten actief zijn.

'Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.' 2 Kor 11: 13-15

 

Wie een actief christelijk leven lijdt, waarbij hij/ zij bidt, bijbel leest en actief is in de kerk, is niet automatisch een goede christen. Ook als iemand als belangrijk en vooraanstaand wordt gezien in de kerk, is dat geen garantie dat deze persoon ook echt leeft met en uit God. Veel valse profeten en dwaalleraren voldoen ook aan deze criteria. Het kunnen bekende christelijke personen zijn, die door veel mensen gevolgd worden en vurige, zogenaamd christelijke, boodschappen verkondigen.

Het kan zelfs zijn dat hun boodschap erg vroom en Bijbels lijkt te zijn, maar dat het toch niet klopt en niet Gods waarheid is. Jezus noemt dit ‘wolven in schaapskleren’. (Mattheus 7: 15-20)

Op deze manier worden veel christenen misleid en bij God vandaan getrokken, omdat ze niet alert zijn en niet zelf toetsen of iets echt van God is. Dat toetsen doe je door zelf Bijbel te lezen, door te bidden en door te vragen om leiding en inzichten van Gods Geest.

 

Valse profeten weten zelf niet altijd dat ze een valse profeet zijn

Veel valse profeten/ dwaalleraars en mensen die vastzitten in sektes en andere religies geloven zelf echt dat ze God dienen en voor Hem leven. Maar het is niet zo: ze zitten vast aan hun eigen ideeën of aan de invloed van demonen en trekken mensen juist bij God vandaan.

 

Een actief en vooraanstaand religieus leven, waarbij de persoon bidt, bijbel leest en actief is binnen de kerk, wil niet zeggen dat hij/ zij ook leeft met en uit God. Een nederig en liefdevol hart laat dat wel zien. Wees waakzaam!

Je kunt zelf ook een valse profeet of dwaalleraar zijn, zonder dat je het doorhebt.

 

Kijk uit met het zeggen dat iemand een valse profeet is

Al zijn er veel valse profeten/ dwaalleraren in je omgeving, kijk uit met het oordelen over andere mensen.

Christenen zijn helaas vaak erg goed in (ver)oordelen en hebben soms de neiging om toegewijde christenen -die gevuld zijn met de Heilige Geest en in Zijn kracht spreken- te bestempelen als ‘valse profeet’. Over het algemeen is er dan juist iets niet goed met het geloof van deze oordelende christenen, ze kennen de Heilige Geest niet echt en vullen het geloof in op een manier waarvan zij denken dat het zo moet, vaak vol met wetten en zelfbedachte regels en tradities.

 

Op deze zelfde manier werd Jezus door de vrome Joden gezien als een valse profeet. Ze noemden Hem een Godslasteraar en daarom werd Hij gedood. Net zoals heel veel andere ware profeten is overkomen.  

Elke ware profeet, nu en in het verleden, wordt/ werd vals beschuldigd. Alle profeten kregen tegenstand in de Bijbel, tegenstand van degenen voor wie ze juist gekomen waren.

 

Kijk dus uit voordat je mensen beschuldigt. Waarschijnlijk wordt iedereen die Jezus echt volgt en echt dient vals beschuldigt door andere ‘christenen’, omdat veel ‘christenen’ vast zitten in hun eigen idee en traditie van hoe het leven van een christen eruit zou moeten zien.

Juist dat is zonde. Zonde betekent: je doel missen.

Veel ‘christenen’ kennen de Heilige Geest en de werken van de Geest niet en vinden alles verdacht wat met de Geest te maken heeft, terwijl juist de aanwezigheid van de Geest (en de vrucht van de Geest) ware christenen en ware profeten kenmerkt.

 

Als je mensen vals beschuldigt van ‘valse profetie’, dan ga je tegen God in. Je strijd dan tegen God en staat aan de verkeerde kant in geestelijke strijd tegen Satan en zijn demonen, waarvoor christenen worden opgeroepen.

Mensen bestempelen als valse profeet kan ‘lasteren’ zijn en dat mag niet. Je moet dus echt zeker weten (de Geest vragen om je onderscheiding van geesten te leren) voordat je iemand een valse profeet noemt.

 

Valse profeten zullen ware profeten en ware kinderen van God er juist van beschuldigen dat zij fout zitten en vals zijn.

Let dus goed op: Juist echte valse profeten weten het vaak goed voor elkaar te krijgen om de ware volgers van God in een negatief daglicht te stellen.

 

We hebben de opdracht om valse profeten te herkennen en elkaar ervoor te waarschuwen. ‘We moeten de werken van de duisternis ontmaskeren.’ Staat er in Efeze 5: 11. Als we zien dat er valse profeten zijn, waarbij de boodschap die ze namens God uitspreken niet klopt, dan moeten we hier tegenin gaan, zodat andere gelovigen gewaarschuwd worden en niet misleid worden en zodat Gods eer niet wordt aangetast. Maar pas op, dit moet wel heel zorgvuldig worden gedaan.

Hoe kun je valse profeten herkennen?

Valse profeten die duidelijk een afgod dienen, zijn makkelijk te herkennen. Maar veel valse profeten/ dwaalleraren doen alsof ze God en Jezus dienen. Dat is een stuk lastiger te herkennen, zeker voor de mensen die niet waakzaam zijn en die de Bijbel zelf niet goed kennen. Als je waakzaam bent en je wapent met de Geestelijke wapenrusting, kun je ze wel herkennen.

Hoe kun je ze herkennen?

 

Aan hun vrucht:

Welke vruchten zijn er te zien in het leven van de betreffende persoon?

Er moet vrucht te zien zijn op twee fronten:

 1. Aan de levenswandel van de profeet/ leraar moet de vrucht van de Geest te zien zijn en niet de vrucht van het vlees (Galaten 5).
 2. Ook moeten mensen zich bekeren tot God door de prediking van deze persoon.

 

Hoe herken je de vrucht?

Goede vrucht/ de vrucht van de Geest herkennen:

Het kernwoord van een christelijke levensstijl en van de vrucht van de Geest is ‘LIEFDE’ voor God en de naaste. Alle andere dingen komen daar uit voort. Als je geen liefde hebt voor (alle) andere mensen, dan ken je God niet echt en leeft de Heilige Geest niet in je. 

'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.', Galaten 5: 22-23

 

Slechte vrucht/ de vrucht van het vlees herkennen:

Iemand die structureel anderen zwart maakt en beschuldigt, die zelf graag in de belangstelling staat en graag geroemd wordt (denk ook aan voorgangers, sprekers of christelijke artiesten die graag zelf in de belangstelling staan en op Social Media veel aandacht voor zichzelf, voor hun uiterlijk of voor hun mening vragen), iemand die gericht is op materiele zaken en geld (en je dus steeds weer vraagt om iets van hem/ haar te kopen, veel toegangsgeld vraagt of je vraagt om grote donaties te doen), iemand die ontucht of overspel pleegt of zich te buiten gaat aan drank en andere verslavingen, die is geen echte profeet of leraar.

 

Laat je niet verleiden doordat iemand een beroemde naam heeft en een bekend persoon is geworden. Ook een aantrekkelijk standpunt of een bemoedigende boodschap hoeft niet van God te komen: Het gevaar is groot dat de mensen die hen volgen dat niet zien, omdat ze zich richten op de mooie woorden en beloften van deze sprekers, maar let op de levensstijl van de persoon en bidt om onderscheiding der geesten.

 

Voor meer uitleg over goed en kwaad, klik hier.

 

Als ze een welvaartsevangelie verkondigen

Nergens in de Bijbel lees je dat we recht hebben op voorspoed, geluk, welvaart, roem of andere zegen als we in Jezus gaan geloven.

Wel staat er

'Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich gehouden heeft aan wat Ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft.’ Joh 15:20-21 '

 

'Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Joh. 16: 33

Als iemand verkondigt dat je als christen recht hebt op gezondheid, welvaart, eer, roem of voorspoed, dan is dat een on-Bijbelse boodschap.

 

De Geest kan je overvloedig zegenen. Hij kan je ook voorspoed gegeven. Maar de zegeningen van de Heilige Geest zijn over het algemeen te merken op een andere manier: dat Hij je de weg wijst in het leven, je inzicht en wijsheid geeft, dat Hij je troost en kracht/ moed geeft in moeilijkheden en dat Hij je gaven geeft om te gebruiken om tot zegen te zijn in de gemeente van Christus.

 

Soms worden mensen na gebed genezen, maar vaak ook niet. Ook christelijke mensen die vol zijn van de Heilige Geest sterven regelmatig door ziekten, verkeersongelukken of geweld. 

Wel zal God altijd Zijn vrede, rust en innerlijke genezing geven aan mensen die daarom vragen.

Ook in de Bijbel werd niet iedereen genezen. Paulus zelf heeft het over een doorn in zijn vlees die God niet wil wegnemen (2 Kor. 12: 7-9), Trofimus blijft ziek achter in Milete (2 Tim 4:20), Epafroditus was ziek en was bijna gestorven (Fil 2: 25-27), Timotheüs had last van zijn maag en had ook andere kwalen (1 Tim 5: 23).

 

Leugens zijn nooit van God

Let op of de profeet/ leraar de waarheid spreekt. Satan is een grote leugenaar en zal zijn volgelingen laten liegen. Valse profeten en dwaalleraren liegen. Ze verdraaien de waarheid en doen alsof ze de waarheid spreken. 

Niet alleen in hun boodschap, maar ook in andere aspecten van het leven zullen leugens te zien zijn.

 

Een ware profeet spreekt de waarheid. God liegt niet en Zijn dienaren ook niet.

Natuurlijk zijn alle mensen zondaars en kunnen er ook fouten en zonden in het leven van ware profeten sluipen. Maar iemand die echt leeft met God zal deze zonden belijden, vergeving vragen en zijn/ haar levensstijl ten goede veranderen. Iemand die blijft hangen in zonden of doorgaat met liegen is geen ware dienaar van God.

Jezus wordt wel genoemd, maar niet op een Bijbelse manier

Wijst alles naar Jezus?

Veel valse profeten/ dwaalleraren spreken positief over Jezus. Valse profeten zijn vaak wolven in schaapskleren: ze lijken van God te komen, maar de waarheid wordt verdraaid. Hiervoor is een scherp onderscheidingsvermogen nodig ‘onderscheiding der geesten’ zoals genoemd in 1 Kor. 12:10.

 

Valse profeten en dwaalleraren noemen Jezus vaak als een belangrijk persoon, zodat ze de aandacht van de christenen kunnen krijgen. Maar ze verdraaien de waarheid over Hem. Ze ontkennen bijvoorbeeld Zijn kruisdood en Zijn opstanding. Of ze zeggen dat Hij wel een goed mens was, maar dat Hij niet Gods zoon is. Ze zwakken Zijn grote offer af en halen de kracht uit het evangelie. De boodschap klinkt aantrekkelijk en gaat over het geloof, God, en mooie beloften, maar ze zijn uit op je geld, op je vertrouwen en met name op je ziel.

 

Een ware profeet verwijst altijd naar Jezus en helpt je om afhankelijk van Jezus te worden. Valse profeten wijzen naar zichzelf of naar andere mensen of afgoden, wellicht wijzen ze ook wel wat naar Jezus maar niet op een manier om je helemaal aan Hem over te geven. Ze hebben meer de neiging om mensen afhankelijk te maken van zichzelf.

 

De profeet Mohammed is een bekende valse profeet: Hij ziet Jezus wel als profeet, en zelfs als de Messias, maar hij ontkent dat Jezus Gods Zoon is. ‘God heeft geen zoon’, leert de Islam.

 

‘Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? Wie de Vader en de Zoon niet erkent, is de antichrist.’ 1 Joh 2: 22

 

'Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de Geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.' 1 John 4: 1-6

 

Valse profeten doen ook wonderen en tekenen

Valse profeten kunnen net zo goed wonderen en tekenen doen als echte profeten. Hierin is geen onderscheid te zien. Als het wonderen zijn die van God wegtrekken en niet naar God toe brengen, dan is het niet van God.

Je kunt ze niet herkennen aan hun wonderen en tekenen. In de Bijbel staat dat er in de eindtijd zelfs heel veel wonderen en tekenen worden gedaan door valse profeten en valse messiassen, en ze zullen velen misleiden, waardoor ook de uitverkorenen het gevaar lopen om misleid te worden.

 

Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen – luister dan niet naar wat hij zegt. Want de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u Hem wel met hart en ziel liefhebt.' Deutr. 13:2-4a '

 

‘Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd.' Mattheus 24: 24-25

 

Kennis van de Bijbel hebben zowel valse als ware profeten

Het wel of niet hebben van Bijbelkennis is geen goed onderscheid tussen ware en valse profeten.

Veel Bijbellezen is belangrijk, maar alleen Bijbelkennis is niet genoeg.

Juist de Schriftgeleerden en Farizeeërs (in Jezus’ tijd) hadden veel kennis van de schriften, maar sloegen de plank mis. Dat gebeurt nog steeds bij mensen met veel Bijbelkennis en kan ons ook overkomen. En dat overkomt valse profeten en dwaalleraren ook.

 

Als je vanuit je eigen logica en wijsheid de Bijbel leest, dan zul je veel teksten verkeerd interpreteren en deze kun je vervolgens gebruiken om een dwaalleer te verkondigen. Alleen door afhankelijkheid en openbaring van de Heilige Geest kunnen we Gods boodschap echt begrijpen en doorgeven aan anderen.

 

‘U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen’. Johannes 5: 39-40

 

Toetsen/ beproeven

De Bijbel roept ons op om alles te toetsen.

'Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.' 1 Joh 4:1

 

Hoe doe je dat?

Begin met jezelf te toetsen:

Kijk allereerst naar je eigen leven. Toets je eigen geloof en leven en vraag God en de Heilige Geest om je ogen te openen voor alles wat er niet klopt bij jou.

Toets je eigen leven, je eigen mening: elke keer opnieuw.  

Toets of er geen slechtheid in je is (controleer hier wat goed en wat slecht is) en als er wel slechtheid in je is: belijd je zonden, vraag vergeving en vraag God om je te helpen om goed te gaan leven.

Toets of je zelf geen dwaalleer aanhangt of zelfs verkondigt.

Toets of je zelf wellicht een valse profeet of dwaalleraar bent.

 

Johannes schrijft hoe je jezelf kunt toetsen, namelijk door te kijken of je je aan Gods geboden houdt. Niet door je krampachtig en met moeite aan de geboden te houden, maar doordat je ze automatisch uit liefde houdt.

'Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken Hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In ieder die zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde werkelijk tot volmaaktheid gekomen; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.... Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.' 1 Joh. 2: 3-11

 

Toets de boodschap aan de Bijbel

Bij valse profeten en dwaalleraren klopt de boodschap niet met wat er in de Bijbel staat.

Je moet dus alles toetsen aan de Bijbel, maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Valse profeten zeggen ook dat ze alles aan de Bijbel hebben getoetst, maar ze toetsen het aan hun eigen begrip en interpretatie van de Bijbel en aan de mening van andere mensen over de Bijbel.

 

Toetsen aan de Bijbel betekent dat je je hoofd leeg maakt van je eigen interpretatie en de Bijbel leest met God. Geef je over aan God en vraag Hem om wijsheid en inzicht. Vraag Hem om je door Zijn Geest, de Geest van de Waarheid, te leiden in de uitleg van een gedeelte om te begrijpen wat God echt heeft bedoeld met wat er staat.

 

Onderzoek de schriften: De Joden in Berea deden dat. Ze onderzochten dagelijks in de schriften of de prediking van Paulus wel klopte.

'De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar hun verkondiging en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen kwamen dan ook tot geloof, evenals een groot aantal mannen en vooraanstaande vrouwen van Griekse afkomst.'  Hand 17:11-12

 

Paulus geeft ook een handvat aan de gemeenten om de prediking in de gemeente te toetsen. In de meeste kerken is dat ‘ver van m’n bed’ omdat er helemaal niet door verschillende mensen wordt gesproken en ook niet duidelijk wordt getoetst. Dit zou wel Bijbels en goed zijn.

 'Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een vorm van onderricht, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen.

 Kor 14: 26, 29

 

Onderscheid der geesten:

Vraag God of Hij je de gave van het onderscheiden van geesten wil geven (1 Kor 12:10).

Satan gaat rond als een briesende leeuw en probeert iedereen te verslinden en verleiden.

We strijden niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar tegen geestelijke machten: Op onze eigen manier kunnen we dit nooit winnen, alleen in Gods kracht. Alleen met Zijn hulp kunnen we gaan inzien wat er wel en niet van Hem is. Daarbij heeft Hij ons de geestelijke wapenrusting gegeven. We moeten waakzaam zijn en de wapenrusting iedere dag weer gebruiken.

 

'Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan'.1 Petrus 5: 8-9

 

'Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen verderfelijke ketterijen binnensmokkelen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Gedreven door hebzucht zullen ze u oplichten met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten'. 2 Petrus 2: 1-3

 

Veel voorkomende kenmerken van valse profeten en dwaalleraren:

 • In Gods naam spreken, terwijl God hen dat niet heeft opgedragen
 • In naam van andere goden spreken.
 • In Gods naam spreken, maar de woorden/ profetieën komen niet uit
 • Ze worden gedreven door hebzucht, hoogmoed en/ of ambitie/ eerzucht.
 • Ze zeggen dat gelovigen recht hebben op welvaart, gezondheid en voorspoed.
 • Ze zeggen dat je geloof niet goed genoeg is als je niet geneest na gebed en geen voorspoed en welvaart kent. Dit is zeer on-Bijbels.
 • Ze doen alsof ze zelf God zijn. Ze denken dat ze God kunnen aansturen door op een bepaalde manier te bidden of door positief te denken.
 • Ze trekken mensen van God af, in plaats van dat mensen zich helemaal aan God gaan overgeven.
 • Ze zeggen dingen die mensen graag willen horen en vragen hen niet om zich te bekeren.
 • Over Jezus:
  • Ze ontkennen dat Jezus Christus Gods Zoon in
  • Ze ontkennen dat Jezus mens is geworden en onze zonde heeft gedragen.
  • Ze ontkennen dat Jezus is opgestaan uit de dood.
 • Ze leren dat de hel niet bestaat.
 • Ze leren dat alle geloven op hetzelfde neerkomen, dat er meerdere wegen naar God leiden.
 • Je kunt aan hun levensstijl zien dat de Geest niet in hen woont:
  • Hebzucht: ze vragen veel geld en willen winst maken
  • Hoogmoed/ trots
  • Ambitie: eer en roem zoeken (ook op social media vragen ze vooral ook aandacht voor zichzelf of hun mening).
  • Overspel/ ontucht
  • Geen liefde:
   • Geen echte aandacht voor anderen
   • Opkomen voor de eigen rechten en niet voor de rechten van anderen, egoïsme, egocentrisme
   • Beschuldigen van andere mensen, lasteren
   • Ontmenselijken van andere mensen (hen typeren met woorden die afstand creëren ‘animals’, ‘schoften’, ‘ratten’, 'terroristen', ‘nazi’s’ etc.).
   • Mensen ophitsen tegen bepaalde mensen of  bepaalde bevolkingsgroepen.
  • Verslavingen, dronkenschap, brasserijen/ uit de band springen.

 

Voor meer Bijbelteksten over valse profeten: kijk hier.