Geestelijke strijd:

Wie is de vijand? Satans koninkrijk

Wie is onze vijand?

'Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen’. 1 Petrus 5: 8-11

 

Er is een geestelijke strijd gaande en iedere christen is hierbij betrokken, of je nu wilt of niet.

Onze tegenstander is Satan en hij heeft een heel leger met demonen om hem te helpen. Jezus heeft Satan al wel verslagen toen Hij stierf voor al onze fouten en zonden op Golgotha, maar de strijd is hiermee nog niet voorbij. Juist omdat hij toen verloren heeft, blijft hij proberen om de wereld -en Gods volgelingen- kapot te maken en bij God vandaan te trekken. Pas bij de wederkomst van Jezus Christus, de Messias, zal hij definitief worden verslagen. Tot die tijd probeert hij zoveel mogelijk mensen met zich mee te trekken naar zijn eindbestemming: de poel des vuurs. Hij wil dat alle mensen verloren gaan en niet bij God/ Jezus in het paradijs zullen wonen.

 

We hebben dus een grote, sterke vijand. Het is geen menselijke vijand, maar hij gebruikt wel mensen voor zijn vernietigende plannen. Vanuit onszelf stellen we niets voor tegenover Satan, we zijn geen partij voor hem en kunnen hem niet zelf verslaan en zelfs niet weerstaan. Maar door Jezus' grote offer en met behulp van de Heilige Geest -die in ons wil wonen-, kunnen we Satans aanvallen wel weerstaan en hem zelfs overwinnen.

 

We vechten vaak tegen de verkeerde vijand

We hebben vaak niet door wie onze echte vijand is. We beseffen niet tegen wie we aan het vechten zijn en verspillen daardoor vaak onze energie en krachten in de strijd tegen de dingen waarvan we denken dat het onze vijand is. We geven de schuld aan een politieke partij, een bevolkingsgroep, de economie, een boze baas/ boze buurman of aan een andere persoon in de omgeving waar we problemen mee hebben. We zijn er erg goed in om alles en iedereen de schuld te geven, maar beseffen meestal niet wat er echt achter onze frustraties en problemen zit. Om ons te wapenen tegen alles wat ons in het leven naar beneden trekt en tegenwerkt, moeten we beginnen om ons op de juiste vijand te richten: Satan en zijn demonenleger.

Satan is echt. Hij gebruikt ieder mens -christen én niet-christen- om andere mensen én de wereld kapot te maken. Hij vecht nooit op een eerlijke manier of op een duidelijk zichtbare manier. Hij gaat heel sluw te werk en hij werkt over het algemeen op een manier waardoor hij mensen probeert te verleiden en misleiden door bepaalde gedachten in hen te plaatsen. Hij is ook heel goed in het aanreiken van ontmoedigende en deprimerende gedachten.

Voor achtergronden over hoe Satan te werk gaat, lees hier meer.

 

Gelukkig staan we er niet alleen voor in de strijd tegen Satan. God is namelijk veel sterker dan Satan en als we voor Hem willen leven, wil Hij ons helpen in deze strijd. Hij biedt ons een wapenrusting aan om ons te beschermen.

Die wapenrusting moeten we wel zelf aantrekken en we moeten er ook zelf mee leren vechten, maar als we die gebruiken dan helpt Hij ons daarmee (via de Heilige Geest) en dan kan Satan ons niets maken.

Satan heeft een eigen koninkrijk in de hemelse gewesten

Toen bracht men iemand bij Hem die bezeten was; hij was blind en kon niet spreken. Jezus genas hem, zodat hij kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou Híj de Zoon van David zijn?’ Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is gaat te gronde, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, is hij innerlijk verdeeld. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? En als Ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen’. Mattheus 12: 22-28

Jezus geeft hier zelf aan dat Satan (hier Beëlzebul genoemd) een eigen koninkrijk heeft. En dat dat koninkrijk niet innerlijk verdeeld is, anders kan het koninkrijk geen stand houden.

Het is dus een goed georganiseerd koninkrijk, waarin men samenwerkt. En Satan is de aanvoerder.

Jezus zet er het koninkrijk van God tegenover:Als ik demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen’.

Het koninkrijk van Satan bestaat nog steeds en is dus nog niet weg/ overwonnen. Jezus laat hier zien dat er een strijd tussen de twee koninkrijken is en dat Gods koninkrijk superieur is. De demonen worden verdreven op het gezag van Gods koninkrijk.

Satan is de heerser van een rijk dat door de Bijbel erkend wordt. Deze twee koninkrijken zijn verwikkeld in een strijd op leven en dood.

 

‘Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden’. Kolossenzen 1: 12-14

Ook hier worden de twee koninkrijken genoemd: vanuit de macht van de duisternis zijn we overgebracht naar het rijk van de Vaders geliefde Zoon.

 

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden’. Efeziërs 6: 10-13

Paulus gaat er in Efeziërs 6 gewoon vanuit dat wij als christenen te maken hebben met een oorlog en dat we daarvoor een geschikte wapenrusting nodig hebben. En hij gaat er vanuit dat onze tegenstander de duivel zelf is, die ons bevecht met ‘listen’.

Hij geeft hier aan dat onze tegenstander niet menselijk is, maar een grote geestelijke en sterke macht: heersers, vorsten, machthebbers. Daarbij zegt hij dat deze tegenstanders zich in de hemel bevinden: hemelse vorsten en kwade geesten in de hemelsferen. Het hoofdkwartier van het koninkrijk van Satans is gevestigd in de hemelse gewesten..

 

Een oorlog in de toekomst…

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven. Daarom: juich, hemel, en jullie die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ Openbaring 12: 7-12

Deze tekst in Openbaringen spreekt over een oorlog in de toekomst. Deze oorlog zal een einde maken aan het koninkrijk van Satan en zijn engelen in de hemelse gewesten. Tot deze tijd zijn Satan en zijn engelen aanwezig in de hemelse gewesten.

Aartsengel Michael en zijn engelen voeren hier oorlog tegen de draak (Satan) en zijn engelen. Tot die tijd klaagde Satan de gelovigen op aarde ('broeders en zusters') continu aan bij God. Dat is nu voorbij. Maar Satans macht is nog niet voorbij. Satan wordt dan uit de hemel gezet, maar zal juist op aarde flink tekeer gaan, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft…

 

Hoe zit het met de hemelse gewesten?

Er zijn verschillende hemelen, minstens drie. Paulus heeft het in 2 Korintiërs 12:2 over de derde hemel, dit is volgens hem het paradijs.

We weten niet precies hoe dit allemaal zit, maar een bekende theorie is :

 • De eerste hemel is de zichtbare hemel: wolken, lucht, sterren, hemellichamen, ruimte
 • De tweede hemel zijn de hemelse gewesten: waar ook de engelen en demonen (inclusief Satan) zich bevinden.
 • De derde hemel: het paradijs, de woonplaats van God.

Wat staat er over deze strijd en over de wapenrusting in de Bijbel?

'Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen’. 1 Petrus 5: 8-11

Opmerkingen bij deze Bijbeltekst:

 • Er staat 'uw vijand, de duivel'. Satan is niet alleen Gods tegenstander, hij is ook onze tegenstander.
 • De duivel gaat rond als een brullende, briesende, boze leeuw, op zoek naar een prooi. Leeuwen verscheuren hun prooi, doden hun prooi en eten deze op. En wij zijn die prooi waarnaar de duivel op zoek is.
 • We worden opgeroepen om op te letten en ons tegen de duivel te verdedigen, hem te weerstaan.
 • Alle broeders en zusters (medechristenen) wereldwijd moeten op dezelfde manier lijden. Er zijn geen uitzonderingen, het hoort erbij.
 • God zal ons sterk maken en krachtig, zodat we standvastig zullen zijn, als we met Hem leven.

 

‘Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid’. 2 Petrus 3: 17-18

Opmerkingen bij deze tekst:

 • Wees op je hoede: wees voorbereid op voortdurende aanvallen.
 • Laat je niet meeslepen op dwaalwegen, laat je niet verleiden door leugens van slechte mensen.
 • Wees standvastig
 • Groei in de genade en in de kennis van onze Heer: laat je geloof groeien.

 

‘We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen. De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u Hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen’. 2 Kor 10: 3-6

Opmerkingen bij deze tekst:

 • We vechten niet met aardse middelen: we gebruiken geen wapens van deze wereld. Geen geweren, zwaarden, raketten, legervoertuigen enzovoorts.
 • De wapens die we gebruiken zijn erg krachtig, ze kunnen bolwerken/ vestingen/ forten neerhalen: dat zijn de stevige menselijke bouwwerken waarachter men zich in oorlogssituaties verschuilde.
 • De bolwerken/ vestigingen die we neerhalen met Gods wapens:
  • Spitsvondigheden/ redeneringen: mooie woorden, grote verhalen, geweldige ideeën.
  • Verschansingen tegen de kennis van God/ verhogingen – forten, torens- die de kennis van God tegenhouden: gaat om het denken van goddeloze mensen die God niet willen kennen of erkennen
  • We maken iedere gedachten krijgsgevangen: de tegenstanders hier zijn de menselijke gedachten die zich tegen kennis van God verzetten. Menselijk denken, menselijke eigenwijsheid.

 

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen’. Efeziërs 6: 10-18

Opmerkingen bij deze tekst:

 • We moeten de wapenrusting van God aantrekken. In actie komen dus en zelf de wapenrusting aantrekken, we hebben het niet automatisch aan.
 • De wapenrusting wordt gegeven om weerstand te bieden en stand te kunnen houden. We hoeven als christenen niet de aanval aan te gaan, maar we moeten ons wel verdedigen, we moeten het terrein bewaken en zorgen dat we niet worden overvallen of teruggedrongen.
 • We moeten goed voorbereid zijn. Dat betekent ook dat we moeten leren omgaan met de wapenrusting, dat we leren om ermee te vechten. Je moet oefenen. Alle wapens leren gebruiken.
 • De wapenrusting:
  • De waarheid als gordel om je heupen
  • De gerechtigheid als harnas om je borst
  • De inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten
  • Het geloof als schild om de brandende pijlen te doven
  • De verlossing als helm
  • Gods woord als zwaard
  • Bidden, geleid door de Heilige Geest

 

Om verder te lezen over wat de wapenrusting precies inhoudt, klik hier.